Вимоги до оформлення статей

1. Обсяг статті — до 15 сторінок.

2. Статті (рукописи, рецензії, довідка про автора) подаються в одному друкованому примірнику, а також обов'язково в електронному варіанті у програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1, 25, усі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах. Сторінки рукопису нумеруються олівцем.

3. В окремому файлі англійською мовою надається така інформація: ім’я та прізвище автора, місце роботи, назва статті.

3. Угорі першої сторінки (у лівому кутку) друкується УДК (напівжирним шрифтом), із нового рядка (по центру, напівжирним шрифтом) друкуються ініціали та прізвище автора; наступним рядком курсивом – місце роботи, через один рядок – назва статті (прописними літерами, напівжирним шрифтом); через один рядок подаються анотації та ключові слова українською (500), російською (500) та англійською (1 200 знаків) мовами.

 

Приклад оформлення статті

 

УДК 821.111—31

О. В. Левченко

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ В ЛІТЕРАТУРІ «ПІЗНЬОГО МОДЕРНІЗМУ»: «МЕРФІ» БЕККЕТТА ЯК ІНТЕРТЕКСТ РОМАНУ А. МЕРДОК

У статті розглядається проблема текстуальної взаємодії роману С. Беккетта «Мерфі» й романістики Мердок в аспекті інтертекстуальності; виокремлюються ті риси поетики та семантики творів Беккетта, що уточнюють як художню специфіку роману «Мерфі», так і філологічне прочитання роману Мердок, від «Під сіттю», де Беккетт присутній «ін-текстуально» й прямо вказаний, до подальшої її творчості, де романи Беккетта – активний контекст.

Ключові слова: Беккетт, Мердок, модернізм, роман, інтертекст, інтертекстуальність, аналіз поетики, контекст.

В статье рассматривается проблема текстуального взаимодействия романа С. Беккетта «Мерфи» и романистики Мердок в аспекте интертекстуальности; выделяются те черты поэтики и семантики произведений Беккетта, которые уточняют как художественную специфику романа «Мерфи», так и филологическое прочтение романа Мердок, от «Под сетью», где Беккет присутствует «ин-текстуально» и прямо указан, до последующего ее творчества, где романы Беккетта – активный контекст.

            Ключевые слова: Беккетт, Мердок, модернизм, роман, интертекст, интертекстуальность, анализ поэтики, контекст.

            The paper focuses on the problem of intertextual interaction between S. Beckett’s Murphy and the novels by I. Murdoch. The main attention is attached to the poetics and semantics peculiarities of Beckett’s works which can highlight not only the specificity of Murphy, but also might help with philological interpretation of the novels by Murdoch, starting with her first one, Under the Net, with Beckett as an in-text, to her later works with Beckett’s novels as the interactive context.

Key words: Beckett, Murdoch, modernism, novel, intertext, intertextuality, poetics analysis, context.

5. У кінці статті в алфавітному порядку наводиться список літератури, на яку посилається автор.

 

Приклад оформлення літератури:

 

Бібліографічні посилання

  1. Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения / М. Л. Андреев – М. : Гносис, 1993. – 397 с.
  2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин – М. : Художественная литература, 1975. – 504 с.
  3. Женетт Ж. Введение в архитекст / Ж. Женетт; [пер. с франц. Е. Васильева, Е. Гальцова, Е. Гречаная и др.] // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. – М. : Издательство им. Сабашниковых, 1998. – Т.2. – 1998. – 472 с.
  4. Kettle A. Introduction to the English Novel / A. Kettle. – L. : Hutchinson, 1972. – 524 р.
  5. Schlauch M. Antecedents of the English novel, 1450–1600 (from Chaucer to Deloney) / M. Schlauch. – Warszawa – L. : Polish Scientific publ., 1963. – 568 p.

      

6. Після списку літератури, через рядок, курсивом друкується:

       Надійшла до редколегії 08.02.2013.

7. Суворо дотримуватись: правильного вживання літери «Ґ». Тире (–) та дефіс (-) відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире. Ініціали при прізвищах, скорочення типу т. п., т. д., ХХ ст., назви населених пунктів типу м. Дніпропетровськ друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Використовувати тільки лапки «».

8. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку [1, с. 236]. Примітки внизу сторінки нумерувати вручну в такий спосіб: вставка, зноска, звичайна, інший, номер примітки, ОК.

9. На окремому аркуші, а також в окремому файлі на електронному носії до рукопису додаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь і наукове звання, домашня адреса, телефон, e-mail. Статті аспірантів супроводжуються завіреною рекомендацією наукового керівника.

10. Рукописи, оформлені невідповідно до правил, не розглядаються.
Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.