Для авторів

Матеріали, які надходять до редакції наукової збірки, надсилаються електронною поштою окремими файлами:

 • текст статті з анотацією та ключовими словами українською (1800 знаків), російською (800 знаків) та англійською (1800 знаків) мовами;
 • ідомості про автора.

Редакція повідомляє автора про отримання статті та її прийняття (або неприйняття) до розгляду.

Усі статті, що надходять до редакції журналу, обов’язково рецензуються. Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які надсилаються з порушенням вимог.

 1. Структура та зміст статті мають відповідати вимогам ВАК України. Стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 2. Статті приймаються до журналу українською, англійською, російською мовами.
 3. Обсяг статті — до 15 сторінок.
 4. Статті (рукописи, рецензії, довідка про автора) подаються в одному друкованому примірнику, а також обов'язково в електронному варіанті у програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, усі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

Порядок оформлення:

Угорі першої сторінки (у лівому кутку) друкується УДК, із нового рядка (по центру, напівжирним шрифтом) друкуються ініціали та прізвище автора; наступним рядком курсивом – місце роботи, через один рядок – назва статті (прописними літерами, напівжирним шрифтом); через один рядок подаються анотації та ключові слова українською (1800 знаків, включаючи ключові слова), російською (800 знаків, включаючи ключові слова) та англійською (1800 знаків, включаючи ключові слова) мовами.

Суворо дотримуватись: правильного вживання літери «Ґ». Тире (–) та дефіс (-) відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире. Ініціали при прізвищах, скорочення типу т. п., т. д., ХХ ст., назви населених пунктів типу м. Дніпро друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Використовувати тільки лапки «».

При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку [1, с. 236]. Примітки внизу сторінки нумерувати вручну в такий спосіб: вставка, зноска, звичайна, інший, номер примітки, ОК.

Після списку літератури, через рядок, курсивом друкується: Надійшла до редколегії 08.02.2019 р.

 

Приклад оформлення статті

 

УДК 821.111—31

О. В. Левченко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

НАЗВА

 

Анотація.

Ключові слова:

 

Аннотация.

Ключевые слова:

 

Annotation.

Key words:

 

Текст

 

Бібліографічні посилання

 

References

 

Надійшла до редколегії 08.02.2018 р.

 

 

 1. У кінці статті в алфавітному порядку наводиться список літератури, на яку посилається автор.

 

Приклад оформлення літератури:

 

Бібліографічні посилання

 1. Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения / М. Л. Андреев – М. : Гносис, 1993. – 397 с.
 2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин – М. : Художественная литература, 1975. – 504 с.
 3. Женетт Ж. Введение в архитекст / Ж. Женетт; [пер. с франц. Е. Васильева, Е. Гальцова, Е. Гречаная и др.] // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. – М. : Издательство им. Сабашниковых, 1998. – Т.2. – 1998. – 472 с.
 4. Kettle A. Introduction to the English Novel / A. Kettle. – L. : Hutchinson, 1972. – 524 р.
 5. Schlauch M. Antecedents of the English novel, 1450–1600 (from Chaucer to Deloney) / M. Schlauch. – Warszawa – L. : Polish Scientific publ., 1963. – 568 p.

 

Шановні автори!

Згідно з вимогами міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS стаття, що подається в науковий журнал, має супроводжуватися транслітерованим списком бібліографічних джерел – References. Таким чином, необхідно оформлювати 2 списки літератури. Перший – відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», і другий – відповідно до міжнародного стандарту за поданими нижче прикладами. При цьому References наводиться окремим блоком і повністю повторює список літератури українською чи російською мовами, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела. Останні, в разі їх наявності, просто повторюються у References.

Для транслітерації латиницею російськомовних і україномовних текстів можна скористатися програмами на відповідних сайтах: http://translit.ru та http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

 

1. Із транслітерованого тексту слід вилучити знаки «//» і «–», замінивши їх комами. Також слід звернути увагу на використання англійських лапок (" ") замість традиційних (« »).

2. Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.

3. Місце видання слід зазначати повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).

«vol.», «issue» і «no.» відповідно.

4. Усі вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) мають наводитися англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер)

5. Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).

6. В описі підручників і навчальних посібників не треба зазначати вид видання, ця інформація в References зайва.

7. В опис джерела необхідно вносити прізвища всіх авторів, в жодному разі не скорочуючи цей список.

8. Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в дужках (найбільш прийнятний варіант).

9. При описі електронних джерел обов'язково слід зазначати дату доступу до інформації.

10. Усі джерела, подані в References, розміщуються за латинським алфавітом. Наприклад: 1. Cole M. Cultural Psychology... 2. Vygotskii L.S. Psikhologiia iskusstva..., на відміну від українського чи російського варіантів: 1. Виготський Л.С. Психологія мистецтва... 2. Коул М. Психологія культури...

 

Факультативні позначення

 

1. При зазначенні видавництва рекомендується використовувати «Publ.» після його назви. Якщо назва видавництва має офіційно зареєстрований переклад на англійську мову, то зазначається цей варіант, у всіх інших випадках наводиться транслітерована назва видавництва.

2. Наприкінці опису бібліографічного джерела у дужках можна зазначати, мову оригіналу, наприклад: (In Russian), (In Ukrainian). Можна також наводити дані про переклад анотації на англійську мову, наприклад: (In Russian; abstract in English).

 

Додаткові поради авторам

 

1. У разі наведення бібліографічного джерела англійською мовою, його транслітерувати не треба, це стосується насамперед публікацій, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах.

2. Якщо україно- чи російськомовний журнал має офіційну зареєстровану назву англійською мовою (зазвичай така інформація міститься на сайті видання), то в References слід наводити саме її, а не робити переклад самостійно.

3. Якщо є можливість знайти оригінальне видання іншомовного джерела, то слід подавати саме його опис.

4. При описі видань без авторів (збірників, колективних монографій) можна замість прізвищ авторів зазначати одного, максимум двох редакторів видання.

5. Дозволяється не транслітерувати назви дисертацій, патентів, звітів, законодавчих і нормативних та інших нетипових для індексів цитування документів, наводячи лише їх англомовний переклад. Однак при цьому в дужках слід обов'язково зазначати мову видання оригіналу, наприклад: (In Russian) або (In Ukrainian).

6. Для неопублікованих документів можна робити короткий опис із зазначенням у дужках (Unpublished), якщо джерело має автора, або (Unpublished Source) чи (Unpublished Report), якщо автор відсутній.

7. Якщо публікація має doi, його обов'язково слід зазначати наприкінці опису джерела.

 

Приклади оформлення References

Книга

 

Izvekov, V.I., Serikhin, N.A., Abramov, A.I. (2005). Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI, 440 p.

Lindorf, L.S., Mamikoniants, L.G. (1972). Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 352 p.

Nenashev, M.F. Poslednee pravitel'stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993, 221 p.

 

Складова частина книги (розділ, глава тощо)

 

Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A., Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Moscow, GEOTAR-Media, pp. 60-79.

Latyshev, V.N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tribology of Cutting, vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting], Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009.

 

Стаття з друкованого журналу

 

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54-57.

або

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. (2008). Technical and economic optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no. 11, pp. 54-57 (In Russian).

 

Стаття з електронного журналу

 

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

 

Стаття з doi

 

Zhang, Z., Zhu, D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926–930. doi: 10.1134/S1023193508080077

 

Стаття зі збірника наукових праць

 

Astakhov, M.V., Tagantsev, T.V. (2006). Eksperimental'noe issledovanie prochnosti soedinenii "stal'-kompozit" [Experimental study of the strength of joints "steel-composite"]. Trudy MGTU "Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system" [Proc. of the Bauman MSTU "Mathematical Modeling of Complex Technical Systems"], no. 593, pp. 125-130.

 

Матеріали конференцій

 

Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma "Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi" [Proc. 6th Int. Symp. "New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact"]. Moscow, pp. 267-272.

або більш короткий варіант опису

Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma "Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi" [Proc. 6th Int. Symp. "New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact"]. Moscow, pp. 267-272. (In Russian).

 

Неопублікований документ

 

Latypov, A.R., Khasanov, M.M., Baikov, V.A. (2004). Geology and Production (NGT GiD). The Certificate on official registration of the computer program. No. 2004611198 (In Russian, unpublished).

Generator davleniia GD-2M. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiia po ekspluatatsii [Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual]. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p.

або

Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p. (In Russian, unpublished).

 

Інтернет-ресурс

 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [ules for the Citing of Sources] Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (Аccessed 7 February 2011).

 

Дисертація, автореферат дисертації

 

Semenov, V.I. (2003). Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 272 p.

або

Semenov, V.I. (2003). Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Dokt, Diss. [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Doct. Diss.]. Moscow, 272 p.

Grigor'ev, Iu.A. (1996). Razrabotka nauchnykh osnov proektirovaniia arkhitektury raspredelennykh sistem obrabotki dannykh. Diss. dokt. tekhn. nauk [Development of scientific bases of architectural design of distributed data processing systems. Dr. tech. sci. diss.]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 243 p.

 1. Обов’язково в окремому файлі англійською, українською та російською мовами надається така інформація: ім’я та прізвище автора, місце роботи, назва статті, анотація, ключові слова через крапку з комою, а також References та e-mail.
 2. Статті, що публікуються, проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».

 

Порядок рецензування рукописів статей, надісланих до редакції наукової збірки «Від бароко до постмодернізму»

 

1. Рукопис наукової статті, що надійшов до редакції журналу, проходить попередню перевірку на відповідність формальним вимогам до публікаційних матеріалів (тематичний профіль журналу; структура; оформлення; наявність анотацій і ключових слів українською, російською та англійською мовами у встановленому редколегією обсязі; бібліографія; відомості про автора, що містять контактну інформацію), а також перевірку щодо некоректного запозичення чужого наукового матеріалу. Про отримання статті, результати попередньої перевірки та її надання рецензенту відповідальний секретар повідомляє авторів електронною поштою. Якщо формальні вимоги до наданих у редакцію матеріалів не виконані, редколегія відмовляє у публікації наданих матеріалів «за формальною невідповідністю».

2. Усі матеріали, не відхилені в результаті попередньої перевірки, надсилаються рецензенту для обов’язкової незалежної наукової експертизи. Експертне рецензування проводиться за принципом “single blind review” (одностороннє анонімне рецензування). Рецензентами виступають провідні фахівці в галузі, спорідненій до теми наданого матеріалу.

3. За результатами експертизи рецензент надає одну з наведених нижче рекомендацій:

1) матеріал рекомендується до публікації в наданому варіанті (без зауважень);

2) матеріал рекомендується до публікації з можливим (на розсуд автора) врахуванням зауважень та побажань рецензента;

3) матеріал рекомендується до публікації виключно за умови обов’язкового врахування автором зауважень рецензента;

4) матеріал не рекомендується до публікації.

4. За результатами наукового рецензування автору надсилається рецензія, що містить перелік зауважень та пропозицій з рекомендацією їх врахувати при доопрацюванні матеріалу. За умови аргументованої незгоди автора з думкою рецензентів призначається додаткове рецензування, в якому враховуються думки усіх членів редколегії.

5. Не допускаються до публікації в науковому журналі:

 • статті, опубліковані раніше в інших виданнях;
 • статті, в яких не дотримані правила оформлення;
 • статті, автори яких відмовляються від технічного доопрацювання статей;
 • статті, автори яких не виконують зауважень рецензента або аргументовано не спростовують їх.

6. Редакція журналу зобов’язана забезпечити виконання рецензентом умов конфіденційності будь-яких відомостей про рукопис, переданий для наукового рецензування.

 

Авторські права та дозволи

Журнал дозволяє автору (авторам) зберігати авторські права та зберігати права публікації без обмежень.

Редколегія залишає за собою право редагувати статті у разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.