Інтерпретаційні ключі прочитання бунінської повісті «Деревня»

  • O. I. Romanova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: соборність, старозавітні алюзії, православний соціалізм, кодова заданість тексту, вейнінгеріанство

Анотація

Зроблена спроба виявлення внутрішньої полемічності, що зв’язує повість Буніна «Деревня» зі значимим вектором суперечок про долю Росії, що розгорнулися на рубежі століть. Переосмислення соборності як принципу російської історії виразно відчувається у повісті І. Буніна «Деревня». Концептуальність задуму позначена письменником вже в назві, яка структурується за поміченою О. Пушкіним омонімічністю «О, Rus!» - «О, село». Історія Дурновки стає «відколом» з історії Росії, а в персонажах повісті притчево укрупнюються національні риси російського характеру. Зовні розрізнені епізоди повісті об’єднуються в цілісне панорамне зображення наскрізним, орієнтованим на старозавітну історію, сюжетом. Інтерпретаційним кодом розповіді стає мрія господарника Тихона стати «новим Авраамом». Не маючи дітей від своєї старої дружини, він бере в наложниці Молоду. Відсилання до біблійних образів рабині Агар і вільної Сарри, метафорично позначених митрополитом Іларіоном як втілення принципів Закону та Благодаті, структурує «історіософські» прогнози Буніна про прийдешню долю Росії. Бездітний господарник Тихон віддає Молоду - Агар в дружини «зарізяці»-пролетареві Денискові. Зрозуміла у функції Великої матері Молода бунінської повісті символічно зрівнюється з Росією: від кого «понесе» вона, той і стане прабатьком нового народу.

Посилання

Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама / С. С. Аверинцев // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. / О. Мандельштам ; [сост. П. М. Нерлера; подгот. текста и коммент. А. Д. Михайлова, П. М. Нерлера; вступ. ст. С. С. Аверинцева, (с. 5-64)] . – М. : Худож. лит., 1990. –Т. 1: Стихотворения. – 1990. – 464, [1] с.

Адамович Г. Одиночество и свобода / Г. Адамович. – СПб. : Алетейя, 2002. – 469 с.

Булгаков С. Н. Народное хозяйство и религиозная личность / С. Н. Булгаков // Сочинения : в 2 т. / С.Н. Булгаков; [Журн. «Вопр. философии»] . – М. : Правда, 1993. – (Из истории отечественной философской мысли).–Т. 2. – С. 222–239.

Бунин И. А. Собр. соч.: в 6-ти т. / [редкол.: Ю.Бондарев, О. Михайлов, В.Рынкевич; вступ. статья А.Твардовского; сост.,подгот. текста и коммент. А.Бабореко; статья «Поэзия Бунина» О.Михайлова] . – М. : Худож. лит., 1987–1988.

Делез Ж. Представления Захер-Мазоха // Л. фон Захер-Мазох, Венера в мехах / Ж. Делез ; [пер. A.B. Гараджи] – М. : Ad Marginem, 1992. – С. 189–312.

Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе (к постановке проблемы) / И. А. Есаулов // Евангельский текст в русской литературе XVIII – XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр : Сб. науч. тр. / Государственный Комитет Российской Федерации по высшему образованию; Петрозаводский государственный университет / [ред. В. Н. Захаров] . – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. – С. 32 – 60.

Зеньковский В. В. История русской философии : в 2-х т. / В. В. Зеньковский ; [сост. В. А. Поляков] . – Л. : Эго, 1991. – Т. 1. – Ч. 1. – 543 с. – (Философское наследие России).

Иларион Слово о Законе и Благодати [Электронный ресурс] Сайт Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. – Режим доступа: http:// pushkinskijdom.ru /Default.aspx?tabid=4868]

Ильин И. А. О Тьме и Просветлении. Книга художественной критики: Бунин. Ремизов. Шмелев / И. А. Ильин; [послесл., примеч. В. Молодяков, Худ. С. Гераскевич] . – М. : Скифы, 1991. – 216 с. : ил.

Як цитувати
Romanova, O. I. (1). Інтерпретаційні ключі прочитання бунінської повісті «Деревня». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/89