Проблема вивчення візуального аспекту англійського класичного роману

  • N. A. Lytovchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: візуалізація, візуально-графічний прийом, ілюстрація, вербальний текст, іконічний компонент, оповідь, візуальний образ, деталь, спостерігач, «прозріння»

Анотація

Розглядаються особливості візуального втілення англійського класичного роману в контексті нових літературознавчих тенденцій. Аналізуються три типи візуалізації прози: розміщення тексту на площині сторінки, шрифтова акциденція, інтеграція вербального й іконічного елементів. У центрі уваги методика дослідження візуальних образів вікторіанського роману.

Посилання

Алексеев М. П. Теккерей-рисовальщик / М. П. Алексеев // Из истории английской литературы / М. П. Алексеев. – М. : Худ. лит., 1960. – С. 419–452.

Барт Р. Риторика образа / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М., 1994. – С. 287–318.

Борщ Е. В. Французская книжная иллюстрация XVIII века : дис. на соискание науч. степ. канд. искусствовед. : спец. 17.00.04. «Изобразительное и декоративное искусство и архитектура» / Е. В. Борщ. – Екатеринбург, 2001 – 167 с.

Вашунина И. В. Взаимовлияние вербальных и невербальных (иконических) составляющих при восприятии креализованного текста : дис. на соискание науч. степ. д-ра. фи- лол. наук : спец. 10.02.19. «Теория языка» / И. В. Вашунина. – М., 2009 – 511 с.

Лихачёв Д. С. Культура Руси времён Андрея Рублёва и Епифания премудрого / Д. С. Лихачёв. – М., Л., 1962.

Коровкина Е. В. Иллюстрация в английской печати XVII–XIX веков: дис. на соискание науч. степ. канд. филол. наук : спец. 10.01.10. «Журналистика» / Е. В. Коровкина. – М., 2005. – 276 с.

Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 224 с.

Семьян Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста как литературоведческая проблема : дис. на соискание науч. степ. д-ра. филол. наук : спец. 10.01.08. «Теория литературы. Текстология» / Т. Ф. Семьян. – Челябинск, 2006 – 389 с.

Сузрюкова Е. Л. Визуальные образы в творчестве А. П. Чехова : дис. на соискание науч. степ. канд. филол. наук : спец. 10.01.01. «Русская литература (филологические науки)» / Е. Л. Сузрюкова. – Новосибирск, 2010. – 178 с.

Thackeray W. M. Vanity Fair. A Novel without a Hero: [novel] / William Thackeray. – London : Penguin books. – 672 p. – (Penguin Popular Classics).

Як цитувати
Lytovchenko, N. A. (1). Проблема вивчення візуального аспекту англійського класичного роману. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/34