Деякі стильові домінанти англійської поезії кінця XVI – початку XVIІ століття

  • A. V. Bezrukov Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: лірика, стиль, поезія, маньєризм, Ренесанс

Анотація

Статтю присвячено дослідженню виникнення та розвитку провідних стильових орієнтирів в англійській ліриці кінця XVI – початку XVIІ століття. Показано стильову своєрідність поезії цього періоду, становлення маньєризму у взаємодії з Ренесансом на основі творчості Джона Донна.

Посилання

Аникст А. А. Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Западной Европы / А. А. Аникст // Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стилей в западноевро- пейском искусстве XV–XVII вв. – М., 1966. – С. 178–244.

Горбунов А. Н. Категория времени и концепция любви в английской поэзии рубежа XVI–XVII вв. / А. Н. Горбунов // Шекспировские чтения, 1990. – М., 1990.

Ґеник-Березовська З. П. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / З. П. ҐеникБерезовська. – К. : Гелікон, 2000. – 368 с.

Макаров В. С. Религиозные воззрения Джона Донна и С. Т. Кольриджа / В. С. Макаров // Мат. Х Гуляевских чтений. – Тверь, 1998. – Ч. 2. – С. 99–104.

Макуренкова С. А. Поэтический разговор английских поэтов по мотивам пасторали: к внутренней перекличке творчества Марло, Рели, Шекспира, Донна / С. А. Макуренкова // Шекспировские чтения. – М., 1985.

Хрипун В. А. Проблемы творческого метода и стиля в «Песнях и сонетах» Джона Донна : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. № 10.01.05 «Литература стран Европы, Америки и Австралии / В. А. Хрипун. – М., 1979. – 16 с.

Аn Аntоlоgу of English and American Verse. – М. : Progress Publishers, 1972. – 720 с.

Як цитувати
Bezrukov, A. V. (1). Деякі стильові домінанти англійської поезії кінця XVI – початку XVIІ століття. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/22