Єлизаветинські теорії перекладу в контексті ренесансного діалогу поетики і риторики

  • V. O. Patsan (Eulogius, Archbishop of Novomoskovsk) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Абсолютно Особистісний Бог, людська особистість, інтерлінгвальна комунікація, біблійна оповідь, перекладацький підхід, ренесансне повернення до джерел

Анотація

У статті на основі сполучення історико-генетичного та історико-типологічного підходів визначаються ті лінії теоретичного осмислення практики перекладання, які оформилися в Англії в добу Єлизавети І на векторах ініційованої Відродженням комунікативно-діалогічної взаємодії поетики та риторики і виявили світоглядно-естетичні орієнтири, що спрямували розкриття топології особистісного буття в англійських перекладах Священного Писання, здійснених в останню третину XVI ст. і відомих як Женевська Біблія та Єпископська Біблія.Англоренесансне визначення трансісторичної інтенціональної домінанти інтерлінгвальної комунікації, націленої на те, щоб «передати Слово Боже людськими мовами» (Ю. A. Найда), розглядається в контексті сходження ренесансно-гуманістичної та реформаторської траєкторій руху «до джерел», яке відбувалося на злеті Ренесансу в Англії й обумовило переорієнтацію перекладацької діяльності, спрямованої на багатомовне висловлення Передвічно-істинного, і її рефлексії з єдино-достовірного реконструктивного відтворення біблійного тексту на прирощення множини його інтерпретацій через прокладання індивідуального шляху до Богоодкровенної істини.Фрагментарний характер єлизаветинського теоретизування щодо перекладу пов'язується з діалогічністю ренесансного співвіднесення поетичного творення із риторичним текстопородженням, яка, орієнтуючи авторське саморозкриття на індивідуалізацію його стильового і жанрового вимірів, інспірує спрямованість маніфестації перекладача не на зовнішньо-висловлений, а на внутрішньо-усвідомлений вибір власного підходу до перекладання наративів, що стає визначальною і для інтенцій на забезпечення особистісного доступу до Божественного Одкровення на різних мовах.

Посилання

Власенко Н. І. Автор як наслідувач-деміург: ренесансно-маньєристична рефлексія поетичного творення / Н. І. Власенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки, 2017. – Вип. 12. – С.88–96.

Власенко Н. І. Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі / Н. І. Власенко // Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 2017. – Вип. ХХІ.– С.9–25.

Деррида Ж. Эссе об имени / Ж. Деррида [пер. с франц. Н. А. Шматко]. М.: Институт экспериментальной социологии; Спб.: Алетейя, 1998. 192 с.

Иероним Стридонский Апология против книг Руфина, посланная Паммахию и Марцелле / Иероним Стридонский // Творения блаженного Иеронима Стридонского. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1879. Часть.5 – 149 с.

Иосиф, Иером. Труды блаженного Иеронима в деле перевода Священного Писания / Иером. Иосиф // Православное обозрение. – М.: 1860. – № 2. – С. 293 307.

Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности/ В. Н. Лосский // Боговидение. – Мн.: Белоруссий Экзархат – «Харвест», 2007. С. 400 411.

Amos R. F. Early Theories of Translation / R. F. Amos. – N.Y.: Columbia University Press, 1920. – 184 p.

Ascham R. Schoolmaster / R. Ascham// The Whole Works of Roger Ascham. – L.: John Russel Smith, 1864. – P. 176–258.

Chapman G. Epistle to the Reader / The Poems of George Chapman – L.: John Russel Smith, 1864. – P. 22–23.

Denton J. Translation and Manipulation in Renaissance England / J. Denton. – Florence: Firenze University Press, 2016. – 108 p.

Ebel J. G. Translation and Cultural Nationalism in the Reign of Elizabeth / J. G. Ebel // Journal of the History of Ideas 1969. № 4 (October – December). P. 593 602.

Florio J. Epistle to the Courteous Reader / J. Florio // The Essays or Morall, Politike and Millitarie Discourse of Lord Michaell de Montaigne. Trans. John Florio. – L.: Edward Blount, 1603. P. 3–17.

Foucault M. The Subject and Power / M. Foucault // Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics [ed. by H. L. Dreyfus and P. Rabinow]. – Brighton: Harvester Press, 1982. – P. 208–227.

Krieg R. A. Romano Guardini's Theology of the Human Person / R. A. Krieg // Theological Studies. 1998. №59. Р. 487–505.

Levinas E. Totalite et infini: essai sur l'extériorité / E. Lévinas. Paris: Le Livre de Poche, 1990. – 346 p.

Marion J.-L. God without Being / J.-L. Marion. – Chicago – London: The University of Chicago Press, 1991 – 344 p

Metzger B. M. Theories of the Translation Process / B. M. Metzger // Bibliotheca Sacra. 1993. № 150 (April-June). P. 140 150.

Montaigne M. Les Essais / M. Montaigne. – P.: Presses Universitaires de France, 1965. – 184 p.

Patsan V. O. (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) The Elizabethan Bible Versions at the Background of the Traditionalist Theory of Translation / V. O. Patsan (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) // Від бароко до постмодернізму. – Д.: «Ліра», 2017. – Вип.ХХІ. –С. 25–37.

Patsan V. O. (bishop Eulogius of Novomoskovsk) At the Threshold of American Personalism: Providing the Personal Access to God's Word in Elizabethan Bible Translations / V. O. Patsan (bishop Eulogius of Novomoskovsk) // Грані. – 2016. – №2. – С. 131 145.

Philo of Alexandria. A Treatise on the Life of Moses, that is to say, On the Theology and Prophetic Office of Moses, Book II / Philo of Alexandria // The Works of Philo Judaeus [translated from Greek by Ch. D. Yonge]. – L.: G. Bell & Sons, 1854 – 1890. – Vol. III. – I (1) – XLIX. (270).

Wilson, Thomas The Arte of Rhetorique / Thomas Wilson [Ed. G. H. Mair. Oxford: Clarendon Press. – 236 p.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Patsan (Eulogius, Archbishop of Novomoskovsk), V. O. (2018). Єлизаветинські теорії перекладу в контексті ренесансного діалогу поетики і риторики. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). https://doi.org/10.15421/361809