Осмислення концепції «мистецтва для мистецтва» її противниками в російській радянській літературній критиці 1920-х рр.

  • T. V. Danilovich Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
Ключові слова: російська радянська літературна критика, чисте мистецтво, принцип автономії мистецтва, політизація культури, утилітарний підхід до літератури

Анотація

Розглядається концепція чистого мистецтва як об'єкт дискусій у російській радянській літературній критиці 1920-х рр. Осмислюються уявлення супротивників чистого мистецтва означеного періоду про природу цієї концепції, гасло автономії художньої реальності, причини його актуальності для письменників різних країн і часів. Розкривається точка зору прихильників утилітарного підходу до літератури на проблему правомірності використання діячами радянської культури принципів «мистецтва для мистецтва» в якості власних естетичних орієнтирів. Виявляються аргументи прихильників прагматизації радянського мистецтва на користь його альянсу з політикою більшовиків. Відзначається відсутність у російській радянській літературній критиці означеного періоду єдності уявлення про поняття утилітарності стосовно мистецтва, створюваного в післяреволюційному суспільстві. Розглядаються чинники, які з точки зору захисників прагматичного ставлення до літератури здійснюють позитивний і негативний вплив на агітаційно-пропагандистську ефективність художнього твору.Визначається коло письменників-класиків і сучасників, творчість яких служить для прихильників утилітарного підходу до мистецтва в російській радянській літературній критиці 1920-х рр. підтвердженням правоти власних естетичних поглядів і політичних ідеалів. У числі цих художників слова виявляються не тільки представники громадянської лінії в літературі, а й апологети чистого мистецтва.Розкривається ставлення супротивників чистого мистецтва до естетичної критики. Виявляються їх критерії оцінки художніх творів. Позначається вплив ідей противників чистого мистецтва розглянутого періоду на радянську літературну критику наступних десятиліть.

Посилання

Алапин Е. Анатоль Франс и русская революция / Е. Алапин // Вестник литературы. 1921. – № 4–5(28–29). – С. 2–3.

Арватов Б. Серапионовцы и утилитарность / Б. Арватов // Современная русская критика.– Л.: Гос. изд. – С. 166–171.

Арватов Б. И. Конт-революция формы (О Валерии Брюсове) / Б. Арватов // Современная русская критика (1918–1924).– Л.: Гос. изд. – С. 172–188.

Белый А. Воспоминания об Александре Блоке / А. Белый // Литературные записки. – 1922. – № 2. – С. 23–30.

Бухарин Н. О формальном методе в искусстве / Н. Бухарин // Красная новь. – 1925. – Кн. 3. – С. 248–257.

Губер П. Гражданские мотивы в поэзии Блока (К предстоящей годовщине со дня смерти) / П. Губер // Литературные записки. – 1922. – № 3. – С. 1–4.

Коган П. С. Об искусстве и публицистике / П. С. Коган // Современная русская критика (1918–1924).– Л.: Гос. изд. – С. 84–87.

Коган П. С. О социальной драме / П. С. Коган // Красная новь. – 1923. – Кн. 5. – С. 340–346.

Лежнев А. Пролеткульт и пролетарское искусство / А. Лежнев // Красная новь. – 1924. – Кн. 2. – С. 272–287.

Луначарский А. В. Значение искусства с коммунистической точки зрения / А. В. Луначарский // Новый мир. – 1966. – № 9. – С. 233–236.

«О политике партии в художественной литературе». Материалы совещания в ЦК РКП(б) 9 мая 1924 года // Вопросы литературы. – 1990. – № 3. – С. 154–187.

Плетнев В. Некрасов и современность / В. Плетнев // Красная новь. – 1921. – Кн. 4. – С. 240–246.

Полонский В. Очередная задача государственного издательства / В. Полонский // Печать и революция. – 1921. – Кн. 1 (май – июнь). – С. 14–18.

Полянский В. Вопросы современной критики. (Предисловие) / В. Полянский // Современная русская критика (1918–1924). – Л.: Гос. изд. – С. V–XXV.

Полянский В. Об идеологии в литературе / В. Полянский // Современная русская критика (1918–1924). – Л.: Гос. изд. – С. 98–107.

Речь А. Ф. Кони // Вестник литературы. – 1921. – № 3(27). – С. 18–19.

Родов С. Эстетическая критика, как орудие классовой самозащиты / С. Родов // Современная русская критика (1918–1924). – Л.: Гос. изд. – С. 115–124.

Свободов А. М. Горький как литературный критик / А. Свободов // Красная новь. – 1925. – Кн. 1. – С. 302–310.

Соболев Ю. Рецензия / Ю. Соболев // Красная новь. – 1923. – Кн. 1. – С. 326–329.

Троцкий Л. А. Блок / Л. Троцкий // Современная русская критика (1918–1924). – С. 3–9.

Троцкий Л. Формальная школа поэзии и марксизм / Л. Троцкий // Современная русская критика (1918–1924). – С. 20–35.

Цинговатов А. Л. И. Аксельрод (Ортодокс). Оскар Уайльд. «Основа». Иваново–Вознесенск 1923. / А. Цинговатов // Красная новь. – 1923. – Кн. 7. – С. 300.

Юргин Н. Рецензия / Н. Юргин // Красная новь. – 1926. – Кн. 11. – С. 240–241.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Danilovich, T. V. (2018). Осмислення концепції «мистецтва для мистецтва» її противниками в російській радянській літературній критиці 1920-х рр. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). https://doi.org/10.15421/361803