Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси

  • N. I. Vlasenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: художня свідомість, поетика, риторика, вигадування, поетичний образ істини, раціоналізація літературної творчості

Анотація

У статті на методологічній основі, закладеній комунікативно-діалогічною взаємодією класичних версій герменевтичного методу та історико-генетичного підходу із новітніми історичними типологіями художньої свідомості, онтологічно-персоналістичною експлікацією «топологічної естетики» традиціоналізму, «археологією знання», «генеалогією» та «герменевтикою суб'єкта» і «теорією архітексту» здійснюється реконструкція дискурсивного поля ренесансного естетичного співвіднесення міметичної моделі літературної творчості та її деміургічної матриці.У ході розгляду, із залученням діалогічно визначеної методології, діалогізованих способів маніфестації автора, вироблених в епоху Відродження, встановлюється траєкторія пізньотрадиціоналістського оновлення літературно-творчих принципів, обґрунтованих поетикою і риторикою традиціоналізму. Виявляються абриси діалогізації Горацієвої та Аристотелевої моделей поетичного наслідування, що відбулась на теренах Ренесансу і спрямувала саморозкриття митця на уподібнення Творцю через зображення Його творіння. Усвідомлення деміургічного начала літератури пов'язується із обґрунтуванням, у діалозі маньєризму з неоплатонізмом, матриці мімесису, яка покладає в його основу авторське творення архіформ художньої дійсності, уподібнених Божественним ейдосам, але відсторонених від природної логіки, втіленої в життєвій реальності.Маньєристична співвіднесеність мімесису і деміургії осмислюється як підґрунтя переростання моделі індивідуального стильового оформлення митецького висловлювання в матрицю індивідуалізації його жанрової форми.

Посилання

Андреев М. Л. Итальянское Возрождение: от стиля к жанру/ М. Л. Андреев // Историческая поэтика: типы и формы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. – С. 297–326.

Аристотель Риторика. Поэтика / Аристотель. – М.: Лабиринт, 2000. – 224 с.

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди/ Л. М. Баткин. – М.: РГГУ, 1995. – 448 с.

Бройтман С. Н. Историческая поэтика / С. Н. Бройман М.: Академия, 2001. – 420 с.

Власенко Н. І. Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі / Н. І. Власенко // Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 2017. – Вип. ХХІ.– С.9–25.

Категории поэтики в смене литературных епох / C. С. Аверинцев, М. Л. Андреев, М. Л. Гаспаров [и др.] // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М.: Наследие, 1994. – С. 3 – 38.

Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения / Б. Г. Кузнецов. М.: Наука, 1979. 280 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. - М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 160 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики: в 8 томах. Том 4. Аристотель и поздняя классика /А. Ф. Лосев. – М.: ACT; Х.: Фолио, 2000. – 880 с.

Пацан В. О. (Євлогій, архієпископ Новомосковський) Філософський дискурс сучасності в пошуках справжності суб’єктного: епістемологічні передумови нововідкриття метафізики особистості / В. О. Пацан (Євлогій, архієпископ Новомосковський) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: Науковий журнал. – Дніпро: ДНУ, 2017. – Вип. 3(18). – С. 64–71.

Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека/ Дж. Пико делла Мирандола // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли в пяти томах. Т.1. – М.: Искусство, 1962. С. 506–514.

Сидни Ф. Защита Поэзии / Ф. Сидни // Литературные манифесты западноевропейских классицистов [пер. с англ. Л. И. Володарская]. – М.: Издательство МГУ. – 1982. – С. 19 64.

Blond Ph. Introduction: Theology before philosophy / Ph. Blond // Post-secular philosophy: Between philosophy and theology. Routledge, 1998. P. 3–4.

Davis W. R. Idea and Act in Elizabethan Fiction / W. R. Davis – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1969. – 301 p.

Derrida J. Writing and Difference / J. Derrida. – London: Routledge, 2001. – 472 p.

Habermas J. Religion ad Rationality: Essays on Reason, God and Modernity / J. Habermas. Cambridge, MA: MIT Press, 2002. 384 p.

Lévinas E. Totalite et infini: essai sur l'extériorité / E. Lévinas. Paris: Le Livre de Poche, 1990. – 346 p.

Ricoeur P. Oneself as Another / P. Ricoeur. – Chicago: University of Chicago Press, 1995. – 374 p.

Taylor Ch. A Secular Age / Ch. Taylor. Cambridge, L.: Belknap press of Harvard university press, 2007. 874 p.

Weinberg B. A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance: In 2 vol. / B. Weinberg – Chicago: University of Chicago Press, 1961. – Vol. 2 – 1184 p.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Vlasenko, N. I. (2018). Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). https://doi.org/10.15421/361801