Феномен перехідності у художньому і науковому дискурсах ХХ століття

  • O.T. Bandrovska Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Розглянуто поняття «перехідність», яке концептуалізує проблемні комплекси:  «перехідні» періоди і динаміка зміни художніх парадигм; перехідність і границі літератур;  перехідність як перенесення знання з однієї сфери культури в іншу.  Розуміння перехідності передбачає врахування її креативної функції, різноманіття зовнішніх зв’язків і невичерпності внутрішнього ресурсу,  відмову від лінійного детермінізму на користь принципу ризоми. Показано,  що перехідність є  загальною властивістю  літератури, тому кожний з переходів між періодами чи епохами є складним процесом, достатньо умовним і розмитим у часі.

Посилання

Гусев В. А. Литература в ситуации переходности : Моногр. / В.А. Гусев. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2007. – 276 с.

Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делёз. – М. : „Раритет”, 1998. – 480 с.

Денисова Т. Н. Американський модернізм з післяпостмодерністської перспективи // Американський модернізм : контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. [Відп. ред. Т.Н. Денисова]. – К. : Факт, 2009. – с. 13-37.

Еліот Т. С. Вибране / Томас Стернз Еліот. – К., Дніпро, 1990. – 198 с.

Лейтес Н. С. Конечное и бесконечное. Размышления о литературе ХХ века: мировидение и поэтика : учеб. пособие / Наталья Самойловна Лейтес. – Пермь, 1992. – 120 с.

Лихачев Д. С. Два типа границ между культурами // Д.С. Лихачев. Очерки по философии художественного творчества. – СПб, 1996. – С. 97-102.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1982. – 623 с.

Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб : Искусство, 2000. – 704 с.

Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Нелинейная динамика и хаос. Основные понятия : Учебное пособие / Георгий Геннадиевич Малинецкий, Алексей Борисович Потапов. – М. : КомКнига, 2006. – 240 с. – (Синергетика : от прошлого к будущему).

Мережинская А. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80-90-х годов ХХ века : монография / Анна Юрьевна Мережинская ; Киев. Нац. Ун-т им. Т. Шевченко. – К. : ИПЦ «Киевский ун-т», 2001. – 433 с.

Николис Грегуар, Пригожин Илья. Познание сложного. Введение / Грегуар Николис, Илья Пригожин. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 344 с.

Пахсарьян Н. Т. К проблеме изучения литературных эпох: понятие рубежа, перехода и перелома [Електронний ресурс] / Н. Т. Пахсарьян. – Режим доступу : http://www.natapa.msk.ru/biblio/works/epoque.htm

Постмодернизм. Энциклопедия / [Сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко]. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.

Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса: Жорж Батай французская мысль середины ХХ века. – СПб. : Мифрил, 1994. – С. 113-131.

Эпштейн М. De’but de siècle, или От пост- к прото-. Манифест нового века [Електронний ресурс] / М. Эпштейн // Знамя. – 2001. – № 5. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/znamia/2001/5/epsh-pr.html

Oxford Anthology of Great English Poetry, The // [Chosen and edited by John Wane]. – V. II. Blake to Heaney. – BCA, 2001. – 770 p.

Опубліковано
2013-03-05
Як цитувати
Bandrovska, O. (2013). Феномен перехідності у художньому і науковому дискурсах ХХ століття. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/2