Функції травестії в «Аркадіях» Ф. Сідні

  • A. V. Homeniuk Дніпропетровська державна медична академія
Ключові слова: єлизаветинський роман, жанр, стиль, автор, комічний модус, пастораль, травестійне приховування власного “Я”, маньєризм, бароко

Анотація

На основі виявлення основних векторів сучасного літературознавчого перегляду амбівалентного жанрового статусу романістики ренесансної Англії, наданого їй понад століття тому при накладанні на перший історичний варіант англійського роману критеріїв романності, вироблених у руслі орієнтації на його усталені різновиди, встановлено потребу визначення жанротворного ресурсу комічного літературного модусу, реалізованого при формуванні англо-ренесансної лінії романного жанру. Означений напрям осмислення великої оповідної форми єлизаветинської доби передбачає і з’ясування способів співвіднесення комічного з іншими літературними модальностями у її зразках, відзначених поетикальною багатоскладністю, зокрема, у двох авторських версіях роману Ф. Сідні, включених в академічну історію літератури як “Стара Аркадія” та “Нова Аркадія”. Художнє розкриття сміхової стихії, що не меншою мірою, ніж “серйозні” наративи, обумовлює естетичне оновлення романного жанру у Сіднієвій творчості, пов’язується, насамперед, із функціональністю травестії, яка стає важливим складником реалізації в аркадійському світі принципу “випробовування”, переосмисленого автором у контексті сприйняття пізньоренесансної розмежованості ідеалів діяльнісного і споглядального життя людини як ствердження антиномічності людської природи, усвідомленої маньєризмом. Доведено, що, ініціюючи виникнення маньєристичної опозиції “бути - здаватися” у пасторальній дійсності, травестійно-рольове перевтілення в першій версії сіднієвського роману стверджує можливість збереження хиткої гармонії внутрішнього і зовнішнього, духовного і тілесного, новоусвідомленої Ренесансом як етико-естетичний імператив людського існування. У другій версії “Аркадії” травестія оформлює поетикальні абриси того перетворення комічного модусу художності на трагікомічний, а потім і на трагічний, яке, виявляючи усвідомлення Ф. Сідні хиткості позиції людини у світобудові, засвідчує естетичну переорієнтацію митця на бароко у власному відході від романічної традиції.

Посилання

Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения / М. Л. Андреев. – М. : Гносис, 1993. – 397 с.

Власенко Н. І. Проблема генези англійського роману Відродження: особливості формування наративу // Н. І. Власенко // Література в контексті культури : зб. наук. праць / [ред. колегія : В. А. Гусєв (відп. редактор) та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – Вип. 6. – С. 16–25.

Власенко Н. І. Проблема генези англійського роману Відродження: трансісторичні та локальні аспекти жанроутворення / Н. І. Власенко // Від бароко до постмодернізму : зб. наук. праць / [ред. колегія : Т. М. Потніцева (відп. редактор) та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – Вип. IV. – С. 18–25.

Власенко Н. І. Проблема генези англійського роману Відродження : дис. канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. І. Власенко – Дніпропетровськ, 2015. – 242 с.

Власова Т. И. О своеобразии поэтики социального романа Т. Делони / Т. І. Власова // Проблемы становления и развития зарубежного романа от Возрождения к Просвещению. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1986. – С. 15–20.

Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука, 1986. – 320 с.

Михайлов А. В. Роман и стиль / А. В. Михайлов // Теория литературы : в 3-х т. – М. : ИМЛИ РАН, 2000. – Т. 3. – 2003. – С. 279–352.

Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе / А. Д. Михайлов. – М. : Наука, 1976. – 352 с.

Никифорова Л. Р. «Новая Аркадия» Ф. Сидни как предтеча барочного галантно-героического романа / Л. Р. Никифорова // Зарубежный роман в системе литературного направления. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1986. – С. 20–25.

Потьомкіна Л. Я. Про одну з тенденцій у вивченні англійського роману доби Відродження / Л. Я. Потьомкина // Ренесансні Студії. – Запоріжжя, 1997. – Вип. 1.– С.4–7.

Привалова Л. П. Английский роман последней трети XVI века как художественная система (к постановке проблемы) / Л. П. Привалова // Системность литературного процесса. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1987. – С. 107–110.

Склярова Е. М. Особенности художественной структуры романа Р. Грина «Грош мудрости, купленный за миллион раскаяния» (1592) / Е. М. Склярова // Проблемы становления и развития зарубежного романа. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1986. – С. 36–40.

Торкут Н. Н. Особенности поэтики романов Т. Лоджа : дис. канд. филол. Наук : 10.01.05 / Н. Н. Торкут. – М., 1991. – 244 с.

Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. – М. : Наука, 1977. – С. 270–282.

Урнов Д. М. Формирование английского романа эпохи Возрождения / Д. М. Урнов // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. – М., 1967. – С. 67– 79.

Baker E. The History of the English Novel: In 10 vol. / E. Baker. – L., Witherly, 1927. – Vol. 2. – 1942. – 478 р.

Davis W. Idea and Act in the Elizabethan Fiction / W. Davis. – N.Y., 1969. – 301 р.

Kettle A. Introduction to the English Novel / A. Kettle. – L. : Hutchinson, 1972. – 524 р.

Salzman P. English Prose Fiction, 1958–1700; a critical history / P. Salzman. – Oxford, 1989. – 568 р.

Schlauch M. Antecedents of th English novel, 1450–1600 (from Chaucer to Deloney) / M. Schlauch. – Warszawa; L. : Polish Scientific publ., 1963. – 568 p.

Sidney Sir Ph. The Countess of Pembroke’s Arcadia Being the Original Version / Sir Ph. Sidney. – Cambridge, 1912 (The Complete Works: in 4 vol. [ed. By A. Feuillerat] / Sir Ph. Sidney; v. 4). – 576 p.

Sidney Sir Ph. The Countess of Pembroke’s Arcadia / Sir Ph. Sidney. – Cambridge, 1912 (The Complete Works: in 4 vol. [ed. by A. Feuillerat] / Sir Ph. Sidney; v. 1). – 912 p.

Stevenson L. The English Novel (to 1600). A panorama / L. Stevenson. – Duke University : Constable and Company Ltd. – Cambridge : Cambridge University Press, 2002. – 267p.

Як цитувати
Homeniuk, A. V. (1). Функції травестії в «Аркадіях» Ф. Сідні. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/181