Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі

  • N. I. Vlasenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: поетика, риторика, традиціоналізм, історизм, жанр, стиль, автор, діалектика, діалог, діалогізм

Анотація

Реконструйовано трансісторичне - утворене на перетині векторів становлення теорії романного жанру і ліній формування його дисциплінарної історії - поле рефлексії риторико-дискурсивного ресурсу комунікації, основоположного для розкриття естетичного принципу роману - діалогізму - в ході реалізації рефлективно не обмеженого потенціалу жанрових поетологічних трансформацій.На фоні виявлення історичної конфігурації співвіднесення, в жанротворних моделях і матрицях їх теоретичного визначення, способів наративного саморозкриття автора і героя встановлено трансісторичну траєкторію руху літературно-теоретичної, а потім і історико-літературної думки, зосереджених на романному жанрі, до розуміння його діалогічності. У ході розгляду ретроспекції її оформлення в риторичному архітексті, висхідної для концепції “слова в романі” М. М. Бахтіна, акцентовано те розходження відкритих горизонтів сприйняття загальної комунікативно-діалогічної спрямованості риторики та пробудженого нею джерела романного діалогізму, що проявляється у зведенні жанрового освоєння дискурсивно-риторичного арсеналу діалогізації мовлення і світобачення, який був заданий самою модальною домінантою красномовства, до вираження “приватного” змісту жанру в чужій для нього - “публічній” - формі, редукованій до співвіднесеності традиційно-риторичних топосів, монологізованих у риторико-поетологічному синтезі традиціоналізму. При зверненні до реконструкції формування діалогічності роману на риторичному ґрунті, здійсненої О. В. Михайловим у руслі орієнтації на бахтінську “естетику словесної творчості”, виявлено внутрішній - обумовлений дослідницькою логікою - індикатор проблематичності самої редукції риторики до монологіки, що й ініціює становлення романного жанру, і перетворюється в ньому на діалогіку, якою, власне, і визначається жанрова структура. Доводено, що обгрунтування такого способу самозаперечення риторико-дискурсивного порядку потребує виявлення трансформації самої модальності риторики в ході генезису роману, яка в цьому контексті її означення приховується таксономією “риторичне/антириторичне”, зовнішньо орієнтованою на традиційно-риторичну топіку, стверджену як монологічна при традиціоналістському сполученні категорій рефлексії поетичної і прозової сфер художньо-словесної творчості.Обмеженість виявлених обріїв осмислення риторико-дискурсивного інструментарію особистісного самовизначення, використаного романним жанром, пояснюється все ще сильною - не подоланою при літературознавчому новоусвідомленні його риторичного джерела - інерцією співвіднесення дискурсивної позиції ритора із його настановою на монологічне оформлення “спільної думки”, неминуче завершальне для діалогічної інтеракції, а перспектива розширення літературно-теоретичного та історико-літературного видноколу розгляду риторики пов’язується із подоланням спрощено-схематизованих уявлень про її топологію.

Посилання

Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление историко-лите¬ратурного ряда / С. С. Аверинцев // Новое в современной классической филологии. - М., С. 41- 81.

Аристотель. Риторика. Поэтика / Аристотель. - М. : Лабиринт, 2000. - 224 с.

Бахтин М. М. Вопросы литературы и естетики / М. М. Бахтин. - М. : Худож. лит., 1975. - 504 с.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. - М. : Искусство, 1986. - 445 с.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт; [пер. с франц., сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. - М. : Прогресс, 1989. - 615 с.

Безменова Н. А. Очерки по теории и истории риторики / Н. А. Безменова. - М. : Наука, 1991. - 138 с.

Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. - М. : Высшая шко¬ла, 1989. - 406 с.

Гегель Г. В. Ф. Эстетика : в 2-х т. / Г. В. Ф. Гегель. - СПб. : Слово, 1999. - Т. 2. - 603 с. - (Наука. Серия „Слово о сущем»).

Грифцов Б. А. Теория романа / Б. А. Грифцов. - М. : Главлит, 1927. - 151 с.

Женетт Ж. Введение в архитекст / Ж. Женетт; [пер. с франц. Е. Васильева, Е. Гальцова, Е. Гречаная и др.] // Женетт Ж. Фигуры : в 2-х т. - М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. - Т. 2. - 472 с.

Категории поэтики в смене литературных епох / C. С. Аверинцев, М. Л. Андреев, М. Л. Гаспаров и др. // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художествен¬ного сознания. - М., 1994. - С. 3-38.

Кирпичников А. И. Греческие романы в новой литературе. Повесть о Варлааме и Иоасафе /А. И. Кирпичников. - Х.: Университетская типография, 1876. - 286 с.

Косиков Г. К. К теории романа (Роман средневековый и роман Нового времени) / Г. К. Косиков // Проблема жанра в литературе Средневековья. - М. : Наследие, 1994. - С. 45-87.

Косиков Г. К. Текст/Интертекст/Интертекстология // Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности ; [пер. с франц., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. - М. : Изд-во ЛКИ, 2008. - С. 8-42.

Кристева Ю. Избранные труды. Разрушение поэтики / Ю. Кристева. - М. : Рос¬сийская политическая энциклопедия, 2004. - 656 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. - М. : Институт экспериментальной социологии; СПб. : Алетейя, 1998. - 160 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития / А. Ф. Лосев [Худож. офор. Б. Ф. Бублик]. - Х. : Фолио; М. : OOO «Изд-во ACT», 2000. - Кн. 1: 832 с. Кн. 2: 688 с.

Михайлов А. В. Роман и стиль / А. В. Михайлов // Теория литературы : в 3-х т. - М. : ИМЛИ РАН, 2000 - . - Т. 3. - 2003. - С. 279-352.

Михайлов А. В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика / А. В. Михай¬лов. - СПб. : Изд.-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. - 560 с.

Новалис. О романе / Новалис ; [пер. с нем. А. С. Дмитриева] // Литературные манифесты западноевропейских романтиков / [под ред. А. С. Дмитриева]. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 639 с.

Пацан В. О. (Євлогій, єпископ Новомосковський) Формування метаонтологічного виміру особистості у святоотецькій тріадології / В. О. Пацан (Євлогій, єпископ Новомос¬ковський) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий журнал / [ред. колегія: О. С. Токовенко (гол. редактор) та ін.]. - Дніпропетровськ - Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2015. - Вип. 1(9). - С. 140-159.

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Н. Пьеге-Гро; [пер. с франц., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. - М. : Изд-во ЛКИ, 2008. - 240 с.

Рікер П. Сам як інший / П. Рікер; [пер. з франц. В. Андрушко, О. Сирцова]. - К. : Дух і Літера, 2002. - 324 с.

Тамарченко Н. Д. Методологические проблемы рода и жанра в поэтике ХХ века / Н. Д. Тамарченко // Теория литературы : в 3-х т. - М. : ИМЛИ РАН, 2000. - Т. 3. - 2003. - С. 81-98.

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. - М. : Наука, 1977. - С. 255-270.

Фуко М. Археология знания / М. Фуко ; [пер. с франц. С. Митина, Д. Стасова]. - К. : Ника-центр, 1996. - 208 с.

Шлегель Ф. Письмо о романе / Ф. Шлегель [пер.] // История эстетики. Памятники мировой и эстетической мысли : в 3-х т. - М. : Искусство, 1967. - Т. 3. - С. 190-191 / (Эстетические учения Западной Европы и США (1789-1871).

Юэ П.-Д. Трактат о возникновении романов / П.-Д. Юэ // Литературные манифесты западноевропейских классицистов / [под ред. Н. П. Козловой]. - М. : Издательство МГУ. - С. 412-418.

CurtiusE. R. European Literature and the Latin Middle Ages / E. R. Curtius. - Princeton University Press, 2013. - 752 p.

Derrida J. Writing and Difference / J. Derrida. - London : Routledge, 2001. - 472 p.

Foucault M. The Subject and Power / M. Foucault // Michel Foucault : Beyond Structuralism and Hermeneutics [ed. by H. L. Dreyfus and P. Rabinow]. - Brighton : Harvester Press, 1982. - P. 208-227.

Habermas J. Religion and Rationality : Essays on Reason, God and Modernity / J. Habermas. - Cambridge, MA : MIT Press, 2002. - 384 p.

Levinas E. Entre Nous. Essays on Thinking-of-the-Other / E. Levinas. - Columbia University Press, 2000. - 256 p.

Rohde E. Der Griechische Roman und seine Vorlaufer / E. Rohde. - Leipzig Breitkop und Hartel, 1914. - 636 s

Як цитувати
Vlasenko, N. I. (1). Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/179