Містифікація в англофонному постмодерністському романі: сюжетно-дискурсивне увиразнення та художні функції

  • S. O. Sushko ПВНЗ “Краматорський економіко-гуманітарний інститут”
Ключові слова: містифікація, дискурс, наратив, паранормальний, Байрон-лампочка, білокалізація, парадигма

Анотація

У статті розглядаєтьсядискурс і наратив містифікації як розгалужений і вагомий чинник поетики постмодерністського твору. Системність наративу містифікації виявляє себе у великій гамі епізодів, сцен, описів, колізій у двох безперечно етапних романах Томаса Пінчона The Gravity’s Rainbow та Against the Day, так само як і провідній, концептуальній ролі значної низки містифікації у цих творах. Проаналізовано по два текстові фрагменти містифікації з кожного твору і запропоновано класифікацію містифікації на наративну, трансгресивну, конспірологічну, містифікацію форми, як сегмент науково-технічного дискурсу, іронічну і «чорного гумору», футурологічну.

Посилання

Зверев А. Энигма / А. Зверев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/inostran/1996/3/zverev.html (Опубликовано в журнале: Иностранная литература 1996, 3)

Класика та сучасність: дискурс діалогу. Міжвузівська наукова конференція (ХІІІ Шрейдерівськічитання): Матеріали / Упорядник Т. Є. Пічугіна. – Дніпропетровськ : Тріменс ЛТД, 2016. – 84 с.

Лавринович Л. Б. Координати пам’яті у художньому просторі постмодерної літератури / Л. Б. Лавринович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npchdufl_2010_135_122_14.pdf

Pynchon Th. Gravity’s Rainbow. / Thomas Pynchon [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pdfsb.net/gravity%C2%B4s+rainbow

Pynchon Th. Against the Day / Thomas Pynchon. – London : Vintage, 2007. – 1104 р.

Як цитувати
Sushko, S. O. (1). Містифікація в англофонному постмодерністському романі: сюжетно-дискурсивне увиразнення та художні функції. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/176