«Русский мир» в Париже: зарисовки с натуры в романе Б. Поплавского «Аполлон Безобразов»

  • O. I. Romanova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: протиставлення Сходу і Заходу, неоміфологічний текст, цитатність, літературні алюзії

Анотація

Роман Б. Поплавського «Аполлон Безобразов» розглядається з точки зору значущого для національної самоідентифікації зіставлення Росії та Заходу. Для письменника ревізія ідеї «російського світу» виявилася відправною точкою спроби вироблення її нових сенсів, збудованих в прямій опозиції мертвого раціонального європейського порядку і російської руйнівної стихійності. Роман побудований як неоміфологичний текст, в якому реальність проростає в міф; міфом, текстом визначається і розгортається. Звідси і значущість літературних алюзій, культурних ремінісценцій, прямих цитат, що пронизують тканину оповідання і стають кодами російського емігрантського буття в Парижі.

Посилання

Варшавский В. С. Незамеченное поколение / В. С. Варшавский. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. – 388 с.

Введенский, А. И. Западная действительность и русские идеалы: Письма из-за границы / А. И. Введенский. – Изд. 2-е, репр. изд. – М. : URSS : ЛЕНАНД, 2015. – 208 с.

Газданов Г. О молодой эмигрантской литературе / Г. Газданов // Вопросы литературы. – 1993. – №3. – С.305-316

Дмитрова А. В. Мотивная структура дилогии Бориса Поплавского «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» / А. В. Дмитрова; [диссерт. на соиск. уч. степ. канд. фил. наук]. – Ростов-на-Дону. – 2013. – 166 с.

Елисеенко А. П. «Чужое слово» в романе «Аполлон Безобразов»: ибсеновский слой / Анна Павловна Елисеенко // НауковіпраціКам’янець-Подільськогонаціональногоуніверситетуімені І. Огієнка. – Філологічні науки. – Вип. 33. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 104-107.

Менегальдо Е. «Двуликий роман». Проза Бориса Поплавского / Е. Менегальдо // Новый журнал.Литературно-художественный журнал русского Зарубежья. – № 262. – 2011.

Минц З. Г. О некоторых "неомифологических" текстах в творчестве русских символистов / З. Г. Минц // Блоковский сборник III. Творчество А.А.Блока и русская культура ХХ века. – Тарту, 1979. – С. 76-120.

Поплавский Б. Доклады. Наброски выступлений / Б. Поплавский // Новый Журнал. Литературно-художественный журнал русского Зарубежья. – № 253. – 2008.– С. 15–25.

Поплавский Б. Об осуждении и антисоциальности / Поплавский Б. Ю. Собрание сочинений в 3 т. – Т. 3: Статьи. Дневники. Письма / Б. Ю. Поплавский; [сост., коммент.,подг. текста А. Богословского, Е. Менегальдо]. – М.: Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. – С. 230–235.

Поплавский Б. Ю. Аполлон Безобразов // Собрание сочинений в 3 т. – Т. 2: Аполлон Безобразов. Домой с небес: Романы / Б. Ю. Поплавский; [подг. текста, коммент. А. Богословского, Э. Менегальдо] – М.: Согласие, 2000. – 464 с.

Поплавский Б. Ю. Вокруг «Чисел» / Б. Ю. Поплавский // Числа. – 1933. – № 9. – С. 204–209.

Поплавский Б. В поисках потерянного молодого человека // Поплавский Б. Ю. Собрание сочинений в 3 т. – Т. 3: Статьи. Дневники. Письма / Б. Ю. Поплавский; [сост., коммент.,подг. текста А. Богословского, Е. Менегальдо]. – М.: Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. – С. 144–147.

Сартр Ж.-П. Один новый мистик / Ж.-П. Сартр // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины X X века . – Спб.:Мифрил, 1994.– С.11–44.

Як цитувати
Romanova, O. I. (1). «Русский мир» в Париже: зарисовки с натуры в романе Б. Поплавского «Аполлон Безобразов». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/165