Архетип війни у казкових творах О. С. Пушкіна, П. О. Катеніна, І. В. Киреєвського

  • T. P. Vorova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: казка, архетип війни, базова модель, сюжетно-фабульні відповідності, специфіка стосунків чоловічих / жіночих персонажів

Анотація

Досліджуються три казки різних авторів з метою виявлення їх загальних літературних характеристик. Аналізуються сюжетні основи і розповідні колізії для визначення базових рис казкових творів. Розглядаються системи казкових персонажів, їх схожість і відмінність; виводяться аналогії із залученням кількісних показників.

Посилання

Арзамасцева И. Н. Детская литература / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. – М.: Изд. центр «ACADEMIA», 2005. – 576 c.

Вацуро В. Э. Сквозь «умственные плотины» / В. Э. Вацуро, М. И. Гиппельсон. – М.: Книга, 1986. – 382 с.

Дереза Л. В. К вопросу об особенностях сказки П. Катенина «Княжна Милуша» // Наукові записки Харк. держ. педаг. універ-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. «Літературознавство», Вип. 1 (25). – Харків, 2000. – С. 89 95.

Дереза Л. В. Особенности жанра сказки в творчестве П. А. Катенина // Литература в контексте культуры: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: 2000. – С. 166-172.

Катенин П. А. Избранные произведения / П. А. Катенин. – М.-Л.: Сов. писатель, 1965. – 744 с. – С. 255 338.

Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература / В. И. Кулешов. – М.: Худож. лит., 1976. – 288 с.

Манн Ю. В. Иван Киреевский // Вопросы литературы. 1965. – № 11. – С. 130 154.

Непомнящий В. Новые русские сказки / А.С. Пушкин. Сказки. Вступ. ст.. В. Непомнящего – М.: Художественная литература, 1991. – 108 с. – С. 5 32.

Орлов В. Н. Пути и судьбы / В. Н. Орлов. – Л.: Сов. писатель, 1963. – 668 с.

Пушкин А. С. Стихотворения. Сказки. Руслан и Людмила: поэма / А. С. Пушкин. Собрание сочинений в трех томах. – М.: Художественная литература, 1985. – Т. 1 – 735 с. – С. 647 652.

Сетин Ф. И. История русской детской литературы. Конец X – первая половина XIX века / Ф. И. Сетин. – М.: Просвещение, 1990. – 303 c.

Сказки русских писателей ХVIII XIX вв. Собрание сочинений. – М.: Престиж Бук : Литература, 2010. – 1120 с. – С. 583 592.

Сказки русских писателей / Сост., вступ. ст. и ком. В. П. Аникина – М.: Правда, 1985. – 672 с.

Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники / Ю. Н. Тынянов. – М.: Наука, 1968. – 424 с.

Як цитувати
Vorova, T. P. (1). Архетип війни у казкових творах О. С. Пушкіна, П. О. Катеніна, І. В. Киреєвського. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/159