Єлизаветинські переклади Біблії: актуальні аспекти вивчення

  • V. O. Patsan (bishop Eulogius of Novomoskovsk) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Абсолютна особистість Бога, Надприродне Одкровення, людська особа, Біблійна топологія особистісного буття, перекладацька реконструкція, Відродження

Анотація

У статті аналізуються ті історико-літературні і перекладознавчі ракурси розгляду англомовних викладів Священного Писання доби Єлизавети І, що визначили сприйняття їх як перехідних ланок на шляху від Біблії У. Тіндейла - першого англійського перекладу Богодухновенної Книги з мов оригінального тексту – до авторизованої версії короля Джеймса, визнаної вершиною перекладацької майстерності в історії євангелізації Англії. Доводиться, що недооцінка Женевської Біблії і Єпископської Біблії і як віх у долученні англійців до Слова Божого, і як літературних досягнень англійського Відродження обумовлюється виключенням із «поля огляду» цих викладів Священного Писання ренесансних інспірацій його перекладачів-єлизаветинців. Встановлення значимості граничного комунікативного досвіду, втіленого в єлизаветинських перекладах Богодухновенної Книги, для міжособистісних відносин людини і Творця, пов’язується із визначенням способів забезпечення особистого доступу до Одкровення, які були відкриті на злеті Ренесансу в Англії й уможливили оформлення духовного виміру особистісного самовизначення  в англомовному культурному контексті.

Посилання

Архимандрит Евлогий (Пацан В. А.) Православное учение о роли разума на пути богопознания: диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия/ Архимандрит Евлогий (В. А. Пацан). – Киев: КДА, 2007. – 159 с. – C.5.

Баткин Л. М. Итальянское возрождение: Проблемы и люди/ Л. М. Баткин. – М.: РГГУ, 1995. – 448 с.;

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса/ М. М. Бахтин. – М.: Эксмо, 2015. – 640 с.;

Бибихин В. В. Новый ренессанс/ В. В. Бибихин. – М.: МАИК "Наука"; Прогресс-Традиция, 1998. – 496 с.;

Библер В. С. Мышление как творчество (Введение в логику мыслительного диалога) / В. С. Библер. – М.: Политиздат, 1975. – 399 с.;

Корелин М. С. Очерки итальянского Возрождения/М. С. Корелин. – М., 1896. – 372 с. C. 235 – 236.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения/ А. Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1978. – 626 с.

Пацан В. О. (Євлогій, єпископ Новомосковський) “За образом і подобою Божою”: біблійні витоки ідеї особистості”/ В. О. Пацан (Євлогій, єпископ Новомосковський)// Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць/ [ ред. колегія: В. М. Вашкевич (гол. редактор) та ін.]. – К.: “Видавництво “Гілея”, 2015. – Вип. 99. – С. 233 — 244.

Родный О. В. Ренессансная философия человека и смеховая культура Возрождения: грани диалога/ О. В. Родный. – Днепропетровск: Новая идеология, 2012. – 332 с.

Тарасова А. А. Специфика диалога эпохи Возрождения/ А. А. Тарасова// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 10. – Ч. 2. С. 181–185.

Brown Jr. A Short History of Our English Bible/ J. Brown//WRS Journal. – 2003. – №10 (2). – P. 17–26.

Bruce F. F. History of the Bible in English/ F. F. Bruce. – Oxford University Press, 1978. – 288 p.

Comfort Ph. W. Essential Guide to Bible Versions / Ph. W. Comfort. – Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 2000. – 320 p.

Ewert D. From Ancient Tablets to Modern Translations: A General Introduction to The Bible / D. Ewert. – Grand Rapids: Zondervan, 1983. – 284 p. – P. 203–204.

Greider J. C. The English Bible Translations and History / J. C. Greider. – Xlibris Corporation, 2007. – 344 p.

Holquist M. Dialogism. Bakhtin and His World/ M. Holquist. – London and New York: Routledge, 2002. – 238 p.

Kenyon F. G. English Versions/ F. G. Kenyon // A Dictionary of the Bible, dealing with the Language, Literature and Contents, including the Biblical Theology [ed. by J. Hastings]. – New York: Charles Scribner's Sons of New York, 1909. – 992 p.

Kyrlezhev A. The Post-secular Age: Religion and Culture Today / A. Kyrlezhev // Religion, State and Society. – 2008. – № 1(36). – P. 21–31.

Lampe G. W. H. The West from the Fathers to the Reformation / G. W. H. Lampe // The Cambridge History of The Bible [ed. G. W. H. Lampe]. – Cambridge: Cambridge University Press, 1975, repr. 1980. – P. 365–387.

Lewis J. P. The English Bible from KJV to NIV: A History and Evaluation / J. P. Lewis. – Grand Rapids: Baker, 1981. – 451 p.

Metzger B. M. The Bible in Translation: Ancient and English Versions/ B. M. Metzger. – Baker Academic, 2012. – 208 p.

Moulton W. F. The History of The English Bible/ W. F. Moulton. – London: Charles H. Kelly, new and revised edition, 1911. – 232 p.

Plumptre E. H. English Translations of the Bible [Електронний ресурс] / E. H. Plumptre – Режим доступу: http://www.bible-researcher.com/plumptre1.html

Poetry and Dialogism. Hearing Over/ ed.: Scanlon, M., Engbers, C. Palgrave. – Macmillan UK, 2014. – 216 p.

Wegner P. D. The Journey from Texts to Translations: The Origin and Development of The Bible/ P. D. Wegner. – Grand Rapids: Baker Academic, corrected printing, 2000. – 464 p. – P. 311.

Wellace D. V. The History of the English Bible [Електронний ресурс]/ D. V. Wellace – Режим доступу: https://bible.org/seriespage/1

Wilson A. N. The Elizabethans/ A. N. Wilson. – Hutchinson Paperback, 2011. – 448 p. - P. 7.

Як цитувати
Patsan (bishop Eulogius of Novomoskovsk), V. O. (1). Єлизаветинські переклади Біблії: актуальні аспекти вивчення. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/151