Трансформація «сенсів любові» в російській літературі XVIII - ХХ століть

  • O. I. Romanova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: "сенс любові", дискурс, трансформація

Анотація

У статті позначені вузлові моменти трансформації "сенсів любові" в російській літературі ХVIIIХХ вв. У історії російської літератури "сенси любові" послідовно зв'язувалися з ідеєю особи (від любові, що затверджує цінність людини у Тредіаковського, до любові як засобу індивідуалістичного самоствердження у Лермонтова), метафорично, як модель ідеальних сімейних стосунків, раціонально побудованих на принципах розумного егоїзму, проектувалися на утопічні проекти перевлаштування громадських стосунків (Герцен, Чернишевський), переносилися в сферу онтології, виявляючи конфліктне протиріччя "жорстокої хтивості" родового інстинкту, що владно поневолює особу, і любов, що відкриває через жертву егоїзму цінність Іншого (Толстой Достоєвський). У історіософських концепціях Срібного століття містично/класово перетворена любов розглядалася як засіб соборного/товариського єднання людства. Початок деконструкции модерністських "сенсів любові" можно побачити в антиутопії Є. Замятина "Ми", а постмодерністські тексти Вол. Сорокіна концептуально завершують модерністський проект ідеї "перетворення" любові в історії російської літератури.

Посилання

Батай Ж. Из слез Эроса / Ж. Батай // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины 20 века : сборник / [пер. с фр., / сост., комментарии С. Л. Фокина] . – СПб: Мифрил. 1994, – С. 271–308.

Бердяев Н. Эрос и личность : Философия пола и любви / Н. А. Бердяев ; [сост. и вступ. ст. В. П. Шестакова] . – М. : Прометей, 1989 : МГПИ им. В. И. Ленина, 1989. – 157, [1] с.

Боренстайн Э. Женоубийцы : жертвоприношение женщин и мужское товарищество в ранней советской прозе [Электронный ресурс] / Э. Боренстайн ; М. Липовецкий // Континент. – 2001. – № 2 (108). – С. 290–321. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/continent/2001/108/bor-pr.html

Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса / Б. П. Вышеславцев; [вступ. ст., сост. и коммент. В. В. Сапова] . – М. : Республика, 1994. – 368 с.

Колобаева Л. А. Русский эрос: философия и поэтика любви в романе начала и конца ХХ века / Л.А. Колобаева // Вестн.Моск.ун-та. – Сер.9. –Филология. – 2001. – №6. – С. 43–60.

Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России / О. Матич. – М. : Новое литературное обозрение, 2008. – 400 с.

Недзвецкий В. А. И.А Гончаров и русская философия любви (к постановке проблемы) // Изв. АН России. Сер. яз. и литературы. – Т. 53. –1994. – № 1. – С. 24–35.

Паперно И. Семиотика поведения. Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. Новое литературное обозрение: Научное приложение / И. Паперно. – М. : Новое литературное обозрение, 1995. – 207 с.

Романова Е. И. Любовь и самосознание личности в русской литературе : монографія / Е. И. Романова. – Д. : Нова ідеологія, 2012. – 286 с.

Соловьев Вл. Смысл любви / Вл. Соловьев // Русский Эрос, или Философия любви в России. – М. : Прогресс, 1991. – С. 84–102.

Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности / М. Фуко ; [пер. с франц. В.Каплуна] . – СПб.: Академический проект, 2004. – 432 с.

Энгельштейн Л. Ключи счастья: Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX-XX вв. / Лора Энгельштейн. – М. : Терра, 1996 – 571 с.

Эткинд А. Содом и Психея : очерки интеллектуальной истории Серебряного века / А. Эткинд. – М. : «ИЦ Гарант», 1995. – 413 с.

Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России / А. Эткинд. – СПб. : MEDУЗА, 1993. – 464 с.

Як цитувати
Romanova, O. I. (1). Трансформація «сенсів любові» в російській літературі XVIII - ХХ століть. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/133