Зарубіжжя – Україна – Крим: несподівані ракурси (Про деякі транс культурні реалії та мотиви у зарубіжних письменників від Середньовіччя до XIX-XX ст.)

  • V. P. Kazarin Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
  • M. O. Novikova Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
  • E. R. Tulup Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Ключові слова: Україна, Причорномор’я, Крим, Шотландія, місто Керч, острів Анст, вікінги, походи, транзитна торгівля, «шовковий шлях», «янтарний шлях», «чорний (невільницький) шлях», рунні камені, св. Маргарита – королева Шотландська, князь Ярослав Мудрий

Анотація

У статті розкриваються зв’язки України, Причорномор’я, Криму та Шотландії, які є ще недостатньо вивченими. Поет та філолог Т. Скотт окреслив кордони присутності шотландців у Європі – від острову Анст на півночі до міста Керчі на півдні. Географічно Анcт входить до Шетландських островів, які розтасовані недалеко від Скандинавії. Історично Анст був містом вікінгів й піратів. У літературі він був увічненим романом Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів» (карта острову) і новелою Е. А. По «Падіння дома Ашерів» (руїни родового замку ХVІ століття). У свою чергу, стародавня Керч була військовим, торгівельним і культурним містом транзитом. До нього вели принаймні три славетних шляхи: шовковий шлях, янтарний шлях та чорний (невільницький) шлях. Вони поєднували торгівельні шляхи із варяг до греків, із скіфів до болгар і з Балтії до Поволжя і Передньої Азії. Таким чином Керч об’єднувала усю античну і середньовічну євразійську культурну ойкумену. А Північне Причорномор’я (Південний Схід теперішньої України), зв’язуючи гирла трьох річок: Дона, Дніпра та Дністра, слугувало зв’язуючим кільцем між світами північних, середземноморських і степових цивілізацій. Це підтверджує найпівденнійший з так званих «рунних каменів», який було знайдено на острові Березань (Миколаївська область). Текст надписи на ньому у перекладі з давньоскандинавської наведено у додатках до нашої статті. Існують також давні генеалогічні зв’язки між Шотландією й Україною (Київською Руссю). У статті наведено два таких приклади. Перша дійсно шотландська свята, королева Маргарита (ХІ ст.) могла бути або найближчою родичкою, або хрещеницею Київського князю Ярослава Мудрого, який походив з династії Рюриковичів, а з другого боку, - донькою останнього англосаксонського короля Едварда, який належав до династії Етелінгів. Подібні генеалогічні зв’язки, становлячись зв’язками культурними, формували цілісність, яку пізніше визначать як «європейський світ» чи «європейський менталітет» і до якої буде залучено Україну, Крим і Причорномор’я.

Посилання

Бахметева А. Н. История Христианской Церкви. От I-го века до половины XI-го. В 2 ч. Ч. 2. / А. Н. Бахметева. – Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. – 276 с. – С. 106-109, 113-116, 118-121.

Гинзбург К. Образ шабаша ведьм и его истоки / Карло Гинзбург, Е. Ю. Широков (пер. с фр.) // Одиссей. Человек в истории. – М., 1990. – 222 с.

Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики / Н. Я. Дьяконова. – М.: Наука, 1978. – [Серия «Из истории мировой культуры»]. – 208 с. – С. 126.

Елистратова А. А. Джордж Гордон Байрон / А. А. Елистратова // Д. Г. Байрон. Избранные произведения. [Текст]. – М.: Госиздат, 1953. – 502 с. – С. 19.

История Луганского края : Учебное пособие / А. С. Ефремов, В. С. Курило и др. – Луганск, 2003. – 432 с. – С. 136-152. (Поселения донских и запорожских казаков на территории края.)

Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. – Л.: Наука, 1981. – С. 226-227.

Казарин В. П. «Украинский вектор» в изучении творчества М. Ю. Лермонтова: (Некоторые методологические аспекты) / В. П. Казарин, М. А. Новикова, С. Э. Трош // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Вип. 36. – 2013. – С. 156-160.

Казарин В. П. «Украинский вектор» в изучении мировой классики: Некоторые методологические аспекты: (К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова) / В. П. Казарин, М. А. Новикова, Е. Ю. Абрамова, С. Э. Трош // Русистика : синкретическая наука или форма идеологии? / Информационный вестник Форума русистов Украины. – Симферополь, 2013. – Вып. 16. – С. 215-225.

Ковтун В. В. Измаил // В. В. Ковтун, А. В. Степаненко, Города Украины: Экономико-географический справочник. – К., 1990. – 279 с., ил. – С. 179.

Коган В. М. Князь Рюрик и его потомки: Историко-генеалогический свод / В. М. Коган, В. И. Домбровский-Шалагин. – СПб.: Паритет, 2004. – 688 с.

Легенды Крыма. Изд. 4-е, стереотипное / Составитель М. С. Филатова // [Текст]. – Симферополь: Бизнес-Информ, 1998. – 320 с.

Литвина А. Ф. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. : Династическая история сквозь призму антропонимики / А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. – М.: Индрик, 2006. – 904 с.

Литература Западной Европы раннего Средневековья / Аверинцев С. С., Гаспаров М. Л., Мелетинский Е. М. и др. // История всемирной литературы: В 9 т. – Т. 2. – М.: Наука, 1984. – 672 c., ил.

Література західноєвропейського Середньовіччя / Ред. Висоцька Н. О. // Н. О. Висоцька (ред.). – Вінниця, 2003. – 464 с.

Новикова М. А. Герай исторический и Гирей пушкинский: (Историко-культурная гипотеза) / М. А. Новикова // Полифония культур Украины: Сборник материалов Международной научной конференции. – Луганск, 2007. – Вып. 2. – С. 131-143.

Новикова М. А. Загадки Крыма, загадки Пушкина: «Ифигении начальны звуки…» / М. А. Новикова // XII Крымские Международные Пушкинские научные чтения. – Симферополь-Форос. – 2002. – 23-25 сентября. – Доклад.

Новикова М. А. Героические женщины-святые в истории и литературе Шотландии: (Эпоха Средневековья) / М. А. Новикова, Э. Р. Тулуп // В оправдание филологии : Сборник статей в честь юбилея профессора В. В. Федорова / Главный редактор В. М. Калинкин. – Донецк, 2011. – С. 80-87.

Овчининская Л. О Томасе Лермонте – шотландском предке русского поэта / О. Татаринова, Ж. Лермонт (пер.). – М. : Изд. Ассоциации «Лермонтовское наследие», 1993 (на рус. и англ. яз.). – 22 с.

Пашуто В. Т. Русско-скандинавские отношения и их место в истории раннесредневековой Европы / В. Т. Пашуто // Скандинавский сборник. – 1970. – Вып. 15. – С. 51-61.

Православный календарь с житиями святых на каждый день года. – Киев: [Б.и.], 2012. – 368 с.

Скотт Т. Фергюс, Вечный Шотландец. Перевод с шотландского (скотса) Марины Новиковой / Том Скотт, Марина Новикова (пер.) // Шотландии кровавая луна: Антология шотландской поэзии: (С XIII-го века до века XX-го) / В. П. Казарин, М. А. Новикова (вступ. ст.), М. А. Новикова (сост., пер., комм.). – Симферополь: СОНАТ; Крымский Архив, 2007. – 320 с.

Тулуп Е. Р. Героїчні мотиви в середньовічній шотландській поезії XIII-XV ст. Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Е. Р. Тулуп ; Таврійськ. нац. ун-т. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – укр.

Широкова Н. С. Мифы кельтских народов / Н. С. Широкова. – М.: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2005. – 172 с., ил.

Шкунаев С. В. Кельтская мифология / С. В. Шкунаев // Мифы народов мира : Энциклопедия. В 2 т. Т. 1. А-К. Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 671 с. – С. 634. (Божество Тевтат и его спутники: воины и пёс.)

Шотландии кровавая луна: Антология шотландской поэзии: (С XIII-го века до века XX-го) / В. П. Казарин, М. А. Новикова (вступ. ст.), М. А. Новикова (сост., пер., комм.). – Симферополь: СОНАТ; Крымский Архив, 2007. – 320 с.

Adamnan. Vita Sancti Columba / Adamnan // The Historians of Scotland. Life of Saint Columba written by Adamnan / R. Willam (ed.). – Edingburgh : Edmonston and Douglas, 1874. – Vol. VI. – 585 p. – P. 103-218.

Ingham N. A Slavist's View of Agatha, Wife of Edward the Exile, as a Possible Daughter of Jaroslav the Wise / N. Ingham // New England Historical and Genealogical Register. – 1998. – Vol. 152, No. 607 (July). – P. 216-223.

Jansson Sven B. F. Runes in Sweden / Sven B.F. Jansson, Peter Foot (transl. from Swedish). – Värnamo, 1987. – 187 p. – P. 182-185 (Index of inscriptions), p. 186-187 (Maps).

The Penguin book of Scottish Verse / Tom Scott, Ph.D. (introd. and ed.) – London, 1976. – 519 p.

Turgot. Vita St. Margareta Scotorum Regina / Turgot // Symeonis Dunelmensis Opera et Collectanea / H. Hinde (ed.) – Durham : Surtees Society, 1868. – Vol. I. – 420 p.

Haswell-Smith H. The Scottish Islands. Fully Revised Edition / Hamish Haswell-Smith. – Edinburgh, New York, Melbourne: Canon Gate, 2004. – 518 p. – Section 11.29. – P. 481-485.

Як цитувати
Kazarin, V. P., Novikova, M. O., & Tulup, E. R. (1). Зарубіжжя – Україна – Крим: несподівані ракурси (Про деякі транс культурні реалії та мотиви у зарубіжних письменників від Середньовіччя до XIX-XX ст.). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/132