Мистецтво бути читачем. Герой і його історія в пізній прозі Генрі Джеймса

  • S. O. Vatchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: злам епох, філософська проза, універсалії смислів культури, тема часу, сюжет-пошук, артистизм, символічне інакомовлення, синестетичні асоціації

Анотація

Літературні критики слушно називають пізню прозу Джеймса філософською. Безсумнівно, тенденційно побудований сюжет-пошук та герой, до якого приходить істина, присутній у текстах «Веселого куточка», «Звіря у джунглях», «Послів». Проте витончений артистизм письменника, засвоєні ним прийоми символічного інакомовлення, змішення жанрових кодів, велика кількість синестетичних асоціацій прирікають читача на складний шлях-сходження до універсалій смислів культури, позачасових та вічних, згідно з Джеймсом. У творах пізньої манери Джеймс довіряє м’яким, рефлектуючим персонажам, “poor sensitive gentlеmеn”, осмислити злам епох, вдивитися у зміни, які відбуваються у культурі, людських душах, зрозуміти неминучість народження нового та складність розставання з минулим. Звучання теми часу, усвідомлення його як внутрішнього стану та динаміки зовнішньої реальності, бажання збагнути ритми історії, не попасти у пастку безчасовості посилюються у творчості письменника на рубежі століть.

Посилання

Анцыферова О. Творчество Генри Джеймса: проблема литературной саморефлексии : дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук : спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» / О. Анцыферова. – М., 2002. – 400 с.

Джеймс Г. Веселый уголок / Г. Джеймс // Джеймс Г. Повести и рассказы. – Ленинград: Художественная литература, 1983. – С. 633–671.

Джеймс Г. Зверь в чаще / Г. Джеймс // Джеймс Г. Повести и рассказы. – Ленинград: Художественная литература, 1983. – С. 588–632.

Джеймс Г. Послы / Г. Джеймс. – М.: Наука, Ладомир, 2000. – 374 с. – Режим доступа: http://aldebaran.ru/author/djeyims_genri/kniga_poslyi/

Душинина Е. Об искусствоведческих истоках названия романа Г. Джеймса «Послы» / Е. Душинина // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2008. – № 2. – С. 141–144.

Зверев А. Джеймс: пора зрелости / А. Зверев // Вопросы литературы. – 1999. – № 3. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/1999/3/zver.html

Селитрина Т. Генри Джеймс и проблемы английского романа (1880–1890-е гг.) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.05 «Литература народов стран зарубежья». – М., 1989. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com

Селитрина Т. Париж как символ культуры в романе Г. Джеймса «Послы» / Т. Селитрина // Мировая литература в контексте культуры. – 2008. – № 3. – С. 117–118.

Bloom H. Introduction / H. Bloom // Henry James’s “Ambassadors” / [ed. by H. Bloom]. – N. Y.: Chelsea House, 1988. – P. 1–12.

Butler Ch. Introduction / Ch. Butler // James H. The Ambassadors / H. James. – Oxford: Oxford UP, 1985. – P. viii–xviii.

Giovanielli T. The Jamesian Jungle of Plot(lessness) // Giovanielli T. Creative Constriction: The Use of the American Short Story at the Turn of the 20th Century / T. Giovanielli. – Rochester: University of Rochester, 2009. – P. 15–92.

James H. The Ambassadors / H. James. – Oxford: Oxford UP, 1985. – 510 p.

James H. The Beast in the Jungle / H. James. – Режим доступа: http://www.gutenberg.org/files/1093/1093-h/1093-h.htm

James H. The Jolly Corner / H. James. – Режим доступа: http://www.gutenberg.org/files/1190/1190-h/1190-h.htm

Як цитувати
Vatchenko, S. O. (1). Мистецтво бути читачем. Герой і його історія в пізній прозі Генрі Джеймса. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/122