Особливості жанрової мови «Історії про Царицю ранку та про Сулаймана, володаря духів» Жерара де Нерваля

  • M. G. Bydantseva Дніпродзержинський державний технічний університет
Ключові слова: Нерваль, фантастична повість, художня мова, багатоповерховість змісту, фрагментарність, синтетичність, універсальність

Анотація

У статті розглядається художня мова фантастичної повісті французького письменника – романтика Жерара де Нерваля «Історія про Царицю ранку та про Сулаймана, володаря духів». Аналізується форма та структура твору, сюжет і конфлікт. Визначаються параметри художнього світу та особливості хронотопу, акцентовано їх всеохватність та універсальність. Досліджено основні прийоми створення художнього світу. Виокремлено розповідні рівні твору, акцентовано складність і кодування розповіді. При цьому визначено первісний злам традиційності, що пов’язаний з впровадженням жанрових мов, які контрастують, розкрито синтетичність художньої мови. Розглянуто багатоповерховість змісту твору, визначено поєднання змістовних фрагментів у змістовну універсалію. Розкрито пов’язаний з нею проблемно – тематичний комплекс, виокремлено магістральну лінію, що пов’язана з інтерпретацією романтичної теорії генія. Висвітлено загальні принципи романтичної естетики, втілені у творі, серед яких – фрагментарність, універсальність та романтична іронія. Розглянуто індивідуальні риси художньої мови Жерара де Нерваля у фантастичному творі.

Посилання

Бейль Коринна «Горячки» Жерара де Нерваля: трудное признание в безумии / Коринна Бейль // Новое литературное обозрение – № 69 (5’2004). - С.111 – 122.

Божович М. В. Мотив двойника и двойничество в творчестве Жерара де Нерваля: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.01.05 - Литература народов Европы, Америки и Австралии / М. В. Божович. – М.: 1996. – 25 с.

Ботникова А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм ¬/ А. Б. Ботникова - М.: Аспект Пресс, 2005. - 352 с.

Зенкин С. Н. Работы по французской литературе / С. Н. Зенкин – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999. – 320 с.

Зенкин С. Н. Судьба романтического мечтателя / С. Н. Зекин // Литературное обозрение ’89. - №4. – С.52 – 55.

Карпенко А. Поэт Жерар де Нерваль [электронный ресурс] / А. Карпенко // Поэтоград № 32 (133), 2014. - Режим доступа: http://reading-hall.ru/publication.php?id=10704

Милешин Ю. А. «Химеры» Жерара де Нерваля / Ю. А. Милешин // Вопросы романтического миропонимания, метода, жанра, стиля.: Межвузовский сборник научных трудов. – Калинин: Калининский государственный институт, 1986. – 151с. – С.107 – 121.

Мироненко Л. А. Проблемы французской романтической прозы 1 й половины XIX в. Жанрово – стилевые искания. Поэтика / Л. А. Мироненко – Донецк: ДонГУ, 1995. – 112 с.

Мироненко Л. А. Художественный мир личного романа: от Шатобриана до Фромантена / Л. А. Мироненко. – Донецк: Донецкий государственный университет, 1999. – 237 с.

Нерваль Жерар де История о Царице утра и о Сулаймане, повелителе духов / Жерарде Нерваль [пер. с франц. Н. Хотинской] – М.: Энигма, 1996. – 224 с.

Нерваль Жерар де Путешествие на Восток / Жерар де Нерваль [сокр. пер. с франц. М. Е. Таймановой] – Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. - 481 с.

Памук Орхан Биография Стамбула [электронный ресурс] / Орхан Памук [пер. Меликов Тофик], 2009. – Режим доступа: http://www.e-reading.club/chapter.php/1020898/23/Pamuk_-_Biografiya_Stambula.html

Саїд Едвард В. Орієнталізм / Едвард В. Саїд – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 511 с.

Сашина Е. В. Поэзия Жерара де Нерваля как явление «чистого искусства»: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья / Е. В. Сашина. – Санкт-Питербург, 2003. - 20 с.

Стефанов Ю. Сыны огня, дети вдовы / Ю. Стефанов // Жерар де Нерваль История о Царице утра и о Сулаймане, повелителе духов / Жерар де Нерваль [пер. с франц. Н. Хотинской] – М.: Энигма, 1996. – 224 с.

Тайманова М. Е. «Романтический ориентализм» Жерара де Нерваля / Е. М. Тайманова // Народы Азии и Африки – М.: Наука, 1988. - №4. - С. 100 – 105.

Barthelemy Guy L'Ailleurs de l'Orient: métadiégèse et signification dans le Voyage en Orient de Nerval [электронный ресурс] / Guy Barthelemy. – Bibliotica virtual universal, 1996. – Режим доступа: www.biblioteca.org.ar/libros/168027.pdf

Bray Patric M. The novel map: space and subjectivity in nineteenth-century French fiction [электронный ресурс] / Patric M. Bray. – Northwestern university press, 2013. – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=steGV8Q_mfQC&pg=PA118&lpg=PA

Як цитувати
Bydantseva, M. G. (1). Особливості жанрової мови «Історії про Царицю ранку та про Сулаймана, володаря духів» Жерара де Нерваля. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/116