“Rapplez-vous l’objet que nous vimes...” Символіка образу коня в літературі ХІХ століття

  • T. M. Potnitseva Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: кінь, символ, натуралізм, тлінна краса, нова жінка

Анотація

В статті аналізується образ-символ коня – одного з «багатозначних», за термінологією Г. К. Косикова, у літературі ХІХ ст.. Зроблено спробу розкрити у цьому образі типологічність та індивідуальність ейдетичних значень. «Кінська тема» домінує й становиться наскрізною у багатьох славетних творах другої половини ХІХ століття. Серед них – «Мадам Боварі» Флобера, «Злочин і покарання» Достоєвського, «Анна Кореніна» Толстого, «Тесс з роду Д’Ербервіллів” Т. Гарді та інші, які розвивають цю тему до її кульмінації у «Домі, де розбиваються серця» Б. Шоу. Тема смерті загнаного коня асоціюється у багатьох творах, що перелічено, з ідеєю неминучого краху ілюзій і з образом «нової жінки», яка намагається втілити ці ілюзії у реальному житті. Стійка асоціація між деградуючою, занепалою жінкою та загнаним конем була намічена Ш.Бодлером, який у цьому образі побачив символ характерного для часу відчуття незбігу « безмірності мрії та граничності морів». Твори, які пропонуються для аналізу, втілюють різні варіанти символізації образу коня.

Посилання

Гарди Т. Тэсс из рода Д’Эрбервиллей. Джуд Незаметный / Т. Гарди. – М.: Из-во «Худож. лит-ра», 1970.

Иностранная литература. – 2000. – №9.

Калинина Е. Ю. Образ мюзик-холла и символика танца в английской поэзии «желтых 90-х» / Е. Калинина // Від бароко до постмодернізму / [відп. ред. Т. Потніцева]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – Вип. VІІІ.

Кассу Ж. Дух символизма. Творческая греза / Ж. Кассу // Энциклопедия символизма. Живопись. Графика и скульптура. Литература. Музыка. – М.: Изд-во «Республика», 1998. – С. 5–31.

Конь. Символизм – символы. – Режим доступу: //http.//www. newacropol.ru/Alexandria/symbols/horse.

Косиков Г. К. Символизм во французской и бельгийской поэзии / Г. Косиков // Зарубежная литература конца Х1Х - начала ХХ вв. – М., 2000.

Косиков Г. К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон / Г. Косиков // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 512 с.

Международный «Толстовский альманах». – М., 1909.

Моэм С. Искусство слова / С. Моэм. – М.: Худож. лит-ра, 1989. – 400 с.

Набоков В. «Госпожа Бовари» // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе / В. Набоков. – М.: Изд-во " Независимая газета", 1998. – С. 327.

Николюкин А. Н. Комментарий к «Дому, где разбиваются сердца / А. Николюкин // Шоу Бернард. Полное собрание пьес: В 6 т. – М.: Искусство, 1980. - Т. 4.

Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. Так говорил Заратустра. Казус Вагнера. Сумерки идолов, или. Как философствуют молотом. Антихрист. Ecce Homo / Ф. Ницше. – С.Пб.-М., 2004.

Ранчин А. М. Роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина»: замысел, смысл эпиграфа и авторская позиция / А. Ранчин // Образовательный портал Слово. Филология. Литература ХІХ века. – Режим доступу: http://www.portal - slovo.ru/philology/43318.php

Россетти Данте Габриэль. Письма 1836-1881 / Д. Г. Россетти. – С.Пб: Азбука-классика, 2005. – 448 с.

Селф У. Дориан. Имитация / [пер. с англ. С. Ильина] / У. Селф. – М.: Иностранка, 2005.

Соловьева Н. А. Д. Г. Байрон и романтизм / Н. Соловьева // Зарубежная литература ХIХ века / [под ред. Н. А. Соловьевой]. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Старобинский Ж. Материя идей. Беседа с Сергеем Зенкиным / Ж. Старобинский // Иностранная литература. – 2014. – № 2. – C. 170 – 186.

Толмачев В. Типология символизма / В. Толмачев // Заруб. лит-ра конца ХIХ - начала ХХ века. – M., 2003.

Уайльд О. Душа человека при социализме / О. Уайльд // Уайльд О. Избр. соч.: В 2-х тт. – М.: Республика, 1993. – Т. 2.

Хопкинс Дж. Падаль / Дж. Хопкинс // Кружков Г. М. Пироскаф. Из английской поэзии ХIX века. – С.-Пб: Изl-во Ивана Лимбаха, 2008.

Шоу Б. Дом, где разбиваются сердца / Б. Шоу // Шоу Б. Полное собр. соч. : В 6 томах. – М.: Искусство, 1980. – Т. 4.

Hopkins Gerard Manley. Carrion Comfort / G. M. Hopkins. – Режим доступа: http://www.poemhunter.com/poem/carrion-comfort-2/

Як цитувати
Potnitseva, T. M. (1). “Rapplez-vous l’objet que nous vimes.” Символіка образу коня в літературі ХІХ століття. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/110