Особливості рецепції риторичного концепту «генезис»у ренесансних теоріях поетичного творення

  • N. I. Vlasenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: поетика, риторика, жанр, стиль, автор, генезис, мімесис, деміургія, ренесанс, маньєризм

Анотація

Виявлено горизонти сприйняття архітексту риторики, визначальні для становлення поетики Відродження, визначено передумови і результати маньєристичної ревізії традиційних засад поетичного творення («поесису»), інспірованої ренесансно-гуманістичним зверненням до античних витоків риторичного «породження» («генезису»), окреслено історичні перспективи жанрово-стильових трансформацій, ініційованих самоусвідомленням автора як «наслідувача-деміурга», основоположним для мистецтва манери.

Посилання

Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения / М. Л. Андреев —М.: Гносис, 1993. – 397 с.

Бахтин М. М. Вопросы литературы и естетики / М. М. Бахтин — М .: Художественная литература, 1975. – 504 с.

Безменова Н. А. Очерки по теории и истории риторики / Н. А. Безменова. — М.: Наука, 1991. – 138 с.

Бройтман С. Н. Историческая поэтика / С. Н. Бройман — М.: Академия, 2001. – 420 с.

Гаспаров М. Л. Поэзия и проза – поэтика и риторика / М. Л. Гаспаров // Историческая поэтика: типы и формы художественного сознания — М., 1994. С.126-159.

Гегель Г. В. Ф. Естетика: в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель — М.: Наука, 1968 - . — Т.3. – 1971. – 432 с.

Женетт Ж. Введение в архитекст / Ж. Женетт; [пер. с франц. Е. Васильева, Е. Гальцова, Е. Гречаная и др. ] // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. — М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998. — Т.2. – 1998. – 472 с.

Категории поэтики в смене литературных епох / C. С. Аверинцев, М. Л. Андреев, М. Л. Гаспаров, [и др. ] //Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М., 1994. – С. 3 – 38.

Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа / Е. М. Мелетинский — М.: Наука, 1986. – 320 с.

Михайлов А. В. Роман и стиль / А. В. Михайлов //Теория литературы: в 3 Т. — М.: ИМЛИ РАН, 2000. — Т. 3. 2003. С. 279 352.

Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе / А. Д. Михайлов. — М.: Наука, 1976. – 352 с.

Рікер П. Сам як інший / П. Рікер; [пер. з франц. В. Андрушко, О. Сирцова] — К.: Дух і Літера, 2002. – 324 с.

Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции // Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. М.: Наука, 1977. С. 270–282.

Урнов Д. М. Формирование английского романа эпохи Возрождения / Д. М. Урнов // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. — М., 1967. С. 67–79.

Фуко М. Археология знания / М. Фуко; [пер. с франц. С. Митина, Д. Стасова] — К.: Ника-центр, 1996. – 208 с.

Baker E. The History of the English Novel: In 10 vol / E. Baker. — L., Witherly, 1927. — Vol. 2. 1942. – 478 р.

Davis W. Idea and Act in the Elizabethan Fiction / W. Davis. — N.Y., 1968. р. 548.

Kettle A. Introduction to the English Novel / A. Kettle. — L.: Hutchinson, 1972. – 524 р.

Lévinas E. Autrement qu’être ou au-delá de l’essence / E. Levinas. — La Haye, 1974. – 268 р.

Salzman P. English Prose Fiction, 1958-1700; a critical history / P. Salzman. —Oxford, 1989. – 568 р.

Schlauch M. Antecedents of the English novel, 1450-1600 (from Chaucer to Deloney) / M. Schlauch. – Warszawa – L.: Polish Scientific publ., 1963. – 568 p.

Як цитувати
Vlasenko, N. I. (1). Особливості рецепції риторичного концепту «генезис»у ренесансних теоріях поетичного творення. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/104