Літературно-філософські аспекти осмислення часу та простору в художньому творі

  • L. P. Korol Запорізький національний університет
Ключові слова: хронотоп, художній час та простір, сюжет, автор, поетика

Анотація

Проаналізовано особливості розвитку хронотопу в художньому тексті. Доводиться думка про те, що кожному письменникові притаманне своє розуміння хронотопу. Акцентовано увагу на умовності розділення понять простору і часу. Систематизовано підходи літературознавців ХХ–ХХІ ст. до проблеми дослідження художнього часу й простору.

Посилання

Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики / М. Бахтин. – М. : Худож. лит-ра, 1975. – 502 с.

Бахтин М. Литературно-критические статьи / М. Бахтин ; сост. С. Бочаров, В. Кожинов. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.

Володин Э. Специфика художественного времени / Э. Володин // Вопросы философии. – 1978. – № 8. – С. 132 – 141.

Гей Н. Художественность литературы : Поэтика, стиль / Н. Гей. – М. : Наука, 1975. – 471 с.

Гуревич А. Что есть время / А. Гуревич // Вопросы литературы. – 1968. – № 11. – С. 150–154.

Зарицький О. Біографія та історія (чеський біографічний роман 70-х років) / О. Зарицький. – К. : Наук. думка, 1989. – 104 с.

Качан М. Время как философская проблема / М. Качан // Вопросы философии. – 1982. – № 10. – С. 117–124.

Качан М. Пространство и время в искусстве как проблема эстетической науки / М. Качан // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве / [ред. коллегия: Б. Ф. Егорова, Б. С. Мейлах, М. А. Сапаров]. – Л. : Наука, 1974. – С. 26–39.

Кодак М. Поетика як система : Літературно-критичні нариси / М. Кодак. – К. : Дніпро, 1988. – 159 с.

Копистянська Н. Аспекти вивчення художнього часу в літературознавстві / Н. Копистянська // Рад. літературознавство. – 1988. – № 6. – С. 11–19.

Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы / Д. Лихачев. – [3-е изд.]. – Л. : Наука, 1979. – 360 с.

Мейлах Б. Проблема ритма, пространства и времени в комплексном изучении творчества / Б. Мейлах // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве / [ред. коллегия: Б. Ф. Егоров, Б. С. Мейлах, М. А. Сапаров]. – Л. : Наука, 1974. – С. 3–10.

Мотылева Т. О времени и пространстве в современном зарубежном романе / Т. Мотылева // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве / [ред. коллегия: Б. Ф. Егорова, Б. С. Мейлах, М. А. Сапаров]. – Л.: Наука, 1974. – С. 186 – 200.

Павлова Н. Типология немецкого романа 1900–1945 гг. / Н. Павлова. – М. : Наука, 1982. – 280 с.

Целевич Л. Сюжетотворна функція хронотопу / Л. Целевич // Радянське літературознавство. – 1988. – № 9. – С. 23–27.

Як цитувати
Korol, L. P. (1). Літературно-філософські аспекти осмислення часу та простору в художньому творі. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/10